ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕುTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಅರುವತ್ತೆರಡು
ಸಾವಿರದ
ಆರುನೂರಾ
ಹದಿನೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಪ್ರಚಂಡವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಪ್ರಳಯಾಂತಕನೆಂಬ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನೂರಾ
ಹತ್ತುಕೋಟಿ
ಬ್ರಹ್ಮ
ನಾರಾಯಣ
ರುದ್ರರಿಹರು.
ಮುನ್ನೂರಾ
ಹತ್ತುಕೋಟಿ
ಇಂದ್ರಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ