ಇಹವ ತೋರಿದನು ಶ್ರೀಗುರು;

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಇಹವ
ತೋರಿದನು
ಶ್ರೀಗುರು;
ಪರವ
ತೋರಿದನು
ಶ್ರೀಗುರು.
ಎನ್ನ
ತೋರಿದನು
ಶ್ರೀಗುರು;
ತನ್ನ
ತೋರಿದನು
ಶ್ರೀಗುರು.
ಗುರು
ತೋರಿದಡೆ
ಕಂಡೆನು
ಸಕಲ
ನಿಷ್ಕಲವೆಲ್ಲವ.
ಗುರು
ತೋರಿದಡೆ
ಕಂಡೆನು
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ
ಒಂದೆ
ಎಂದು.
ತೋರಿ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದನು
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗನು.