ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸ: ಜಲರುಹತಂತಸುಂದರವಿಲೋಚನ ಸುಧೆ ಗಜಾಯಾನಕುಂ | ತಳೆ ಮಣಿದರ್ಪಣಾಧರಕ ಪೋಲೆ ಸುಧಾಕಳ ತೋಪವಾಂಗನುಂ || ಜಳಕುಚಯುಗ್ಗೆ ಶಂಖಲತಿಕಾಸನಕೆಂಠಭುಜಪ್ರಸಿದ್ಧ ರು | ಗೀಳಿತವರಾಳವಾಹಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಳ್ಯ ಮುದಿನಿಯಂ | ೬ ಕರುಣಂ ಕೆಮಿಕ್ಕ ಮಾಲೈಮ್ಯ ಮತಿಗೆ ಮಾತೆ ಜಮಂ ದಿವ್ಯಗಂಗಾ ಧರ ಪುತ್ರಂ ತುಂಗಗಂಡಸ್ಥಳಗಳತಮದಾಂಬುಪ್ರವಾಹಪ್ರಕಾಮೋ ! ದ್ದು ರಗಂಧಾದಾತಭ್ಯಂಗವನ್ನು ಮುದುಧರಧ್ಯಾನಸಂತೆ. ಸಿತೋ || ತ್ಯರಿತ ಆ ಸಂತತಾರಾಧಕನಬಹುವಿನ ನಾಶಂ ಗಣೇತಂ || ೭ - ಮಣಿಮುಕುಟಂ ತಿಕೂಲಡಮುರದೃತ೩ಡ್ಡ ಕಪಾಲಮಾಣಿ ಭೀ ! ಪ್ರಣವದನಂ ಕರೋಟವನಮಾಲ ಭಯಂಕರವಾಳಲೋಚನಂ || ಫಣಿಕಟಕಂ ಕರ ತನಗೆ ರಂಜಿಸ ಭೈರವಮತಿ: ದೇವತಾ | ಗಣಪತಿಸೇವೆ ಕುಡಿಕೆ ಮುನೋಮುದಮಂ ನಮಗಿಗೆ ಸಂತತಂ | V ಬಿರುವ ಲೋಕವಿರುದ್ಧಮಂ ಕೃತಿಯೊಳುಂಡೇಕಾರಣ೦ ಪೇ ಕೊ ೪ರೊ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೇ ಕೃತಿಯಂ ಕೇಳ್ರಿ ಮನಂಗೊಂಡಿವೆ || ಚರಿಯಾಯ್ತಂಬರಗಿಮಾಡುವರುವಾಸಿನರಿ ರಸಾಸಂ ರಣೇ | ತರಮೆಂದಂದಿವು ತಾವೆ ಸೇವೆ ವೃಧಾಸಂರಂಭಮೇಗೆ | ೯ ಕುಕವಿಯ ಕಾವ್ಯನಂ ಸುಕವಿ ಕೆಳ ಕರಂ ತಲೆದೂಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ವಕನೆನಿಸಿರ್]ದಲ್ಲಗೆ ರಸಾದ್ದು ತಮೋಗ್ರನ ತಬ್ಬವೃತಿ ೮ || ಕಿಕಪರವಾರ್ಥವೆಂಬ ಕವಿತಾಗುಣಮಲ ಬೆಂಕಿ ಸು | ಕ್ರಿಕೆಯನೊಲ್ಲು ಪಟ್ಟೆ ಟೆಯೊಳೀಕ್ಷಿಸುವಂಗೆನೆ ಯಾಗದಿರ್ಕುಮೇ ೧o ಅವಗುಣಕೋಟಿಯಂ ಮಟದು ಸದ್ದುಣಮೆಳ್ಳೆನಿತುಟೊಡಂತದಂ | ಭುವನದೊಳ್ಳದೆ ಬಿಚ್ಚಳಸಿ ನಕ್ಕೆ ಮಿಗತೆ ತಲೆದೂಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ 2 || ರ್ಚುವ ನಿರಸೂಯರೆಂ ವಿಗತವತ್ಸರರಂ ಸುಚರಿತ್ರರಂ ಬುಧ | ಪ್ರವರ್ತನಟಿ ಸೆಂ ವಿಮಲವಾಕ್ಕಾಸುಮಾವಳಿಯಿಂದ ನಾವಗಂ || ೧೧ 1 ರ ಸೋಕ.. ಕ. ಗ, 20 - - - -


- b y + ++ + ~ ~ ~ ~