ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ Legagão ಬಿದಿಯುತ್ತಿಯ ಬೀಜಮಂ ಹರಿ ಜಗತ್ಸಂಪಾಲನಾರ ಮಂ | ಮದನಾರತಿ ದಿಗಂಬರತ್ತಮುಖಿಯಲೆ ಸವಸ ಮಂ ಭಾಸ್ಕರಂ || ಮೃದುತೈತಪದಿಯುಂ ಶಶಾಂಕನೋಲವಿಂದಂ ರಾಜಯಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಾ || tಡಿದ ಮರ್ದ೦ ಪಡೆ 3ಗಂದಳೆನರಂಡಾಕೆಟ್ಟಗುತರ್ಕಳೊಳೆ | ೩೯ ಅಲ್ಲಿಂ ಮುಂದೆ ಪೂಇಗೆಳಲೆಂದು ಬಂದ ವಿಟಸಂತತಿು ಪೊಗಣೆಯುರ್ಚೆ ಮೂಟೆ - ಗೊಳಗಾಗತೊಡಂ ಕಡುಪಿಂ ಸಪಾಯಿಗಳ ಪೂಗೊಳದತ್ತಲುಯು ಮದನಾಗ್ರಿಯವಾಯಿಸುವಂತು ವರಾಡಿದಾ || ಪೂಗಳನೊಷ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಪೊಸಮಾಲೆಯನೆತ್ತುವ ವಾಲಗಾರ್ತಿಯವರ | to ತರತರದಿಂದೆ ಬಾಹುಲತೆ ಪ್ರತವಾದವೊ ಕಾಮಮಾರ್ಗಣಂ | ತರುಣಿಯರಿಂದ ಕಟ್ಟುವಡೆದಿರ್ದವೊ ಮೇಣ ನುಸುಯ್ದೆ ಸೋಲು ಬಂ ದುರುತರವೃ೦ಗಮಾಲಿಕೆಯೊ ಜಿಲೆನೆ ದಿವ್ಯಸುಗಂಧದಿಂ ಮನೋ ! ಹರವೆನಿಸಿರ್ಸ ಪೊಚ್ಛಿಸಮಾಲೆಯನೆತ್ತುವರತ್ತ ಬಾಲೆಯರೆ | ಸಾರಸುಗಂಧದಿಂದೆಸೆವ ಪೂವಿನ ಮಾಲೆಯನೀವೆನಿತ್ತ ಬಾ | ಬಾರೆಲೆ ಧೂರ್ತಯಂಬವರ ತೋಳ ಮೊದಲ್ಗಳನುನ್ನ ತಸನಾ || ಕಾರವನೆಯ್ದೆ ಕೆಂಡ) ನಡೆಗೆಟ್ಟರೆ ದೂರದೊಳರ್ಪಲೇಕೆನಿ | ದೂರಿತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರವತಿಯರಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ನೀತಿವಂತರೋಳಿ | 8 ಎಂಬ ವಿಟರ ಚತುರೋಕ್ತಿ ಪರಿವೃತವಾದ ಮಾಲೆಗಾಂವಸರದಿಂ ಮುಂದೆ - ರತಿರೂಪಾಂಚಜಂ ಮನ್ಮಥನಿಚಿತಪತಾಕಾಳಿ ಸಭಾಗೃಘಂಟಾ | ಯತಬದ್ಧ ದ್ವಾರಮಂಗೊಗ್ಗನಚರಿತಕಥಾಲೇಖಿಸದ್ಧಿತಿ ಪಾರಾ || ವತಕಿರಿಕಿವಿಭಾಜಿತಮಣಿಮಯಕೂಟಂ...ವಿಟಾ | ಶೋಭಾವೇದಿತಾವಿಸ್ಮಯವೆನಿಸುವುವಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾಲಯಂಗg | 8೩ - ಹದಿಬಿನ ಗೊಟ್ಟ ಹಂಗಿಸುವ ನಾ ಡಿ ಅಚ್ಚೆಯ ಮಾತು ಕೆನೋ! ಡದ ಬೆಲೆ ಟಕ್ಕಿನೊ ಹೆರೆಹಚ್ಚದ ಮೋಹನಸತ್ಯದಾಣೆ ನಿ | ಇದ ಪುನಿತೋಟಿಯಲ್ಲದುಪತಾಪಮೆನಿಪ್ಪ ಸಮಸ ವೈತಿಕಂ | ಸುದತಿಯರಾಗಿ ಸುವದಾಪುರ ಗಣಿಕಾಕದಂಬಕಂ || 88 ರಿ ? | 203