ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


er ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ [ಆಶ್ವಾಸಂ ನತೆಯೊಳಡಿಯಿಟ್ಟು ಪೆಂಪಿನ | ನಡುವಿನೊಳತೆಗೆಯು ನುಡಿಯೊಳೆಡೆಸದಲಗ|| ಡೆವಿಡಿದು ನೆಲಸಿ ಚೆ೦ || ಪಡೆದೆಸೆದyಲಸವೃತಿ ತತ್ತೊವಲಯಾ | ಅಗಲ ಕವನಿ ಕಂಡಿ೪ಪತಿಯ ಸನ ಮುಂಬಡೆದೇಕಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ವನಿತೆಯ ಗರ್ಭಚಿಹ್ನ ಮತಿಕೌತುಕಮೆಂತನೆ ರತ್ನ ನೂರರ | ಧನಿಗಳಿಸಿತ್ತು ಮಂದಗತಿಯೊಳ ಡು ಕಾಂಚಿಗೆ ತಿಣ್ಣವಾದುದಾ | ನನರುಚಿ ಚಂದ್ರನೆಂಬುಪಮೆಗೊಪ್ಪಿದುದುಚ್ಛಕಚಗಿನಕ್ಕೆ | ರ್ಪನುನಯವಾಗುವಂಗತೆ ಕಾಂತಿಯನಾಂತುದಿಳಾಧಿನಾಯಕಾ | ೬೯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಗರ್ವವಾರ್ತೆಯಂ ಪೆಟ್ಟ ಮಂತಸಮಯವೆಂಬ ದುವರಸನವಳ್ಳಿ ಪಸಾಯನಂಗೊಟ್ಟು ಪರಮಾನಂದವುಂ ತಳೆದು, || ಮನೋಜ್ಜೆ || ಮಹೀತಳಾಧೀಶ್ವರಂ ನಿಜವ ನೋರಮಾಗರ್ಭದಿಂ | ಮಹೋತ್ಸವಾನಂದ ರುಂ ತಳೆದು ಗರ್ಭಸೀಮಂತದಿಂ || ಸುಹೃದಿಧಾನಪ್ರಿಯಾಸ್ಪದಮಿದಕ್ಕೆನುತ್ತಾ ಕಣಂ | ಪ್ರಪಾರವನಾ- ಬೃನಂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಂ ಭೂಭುಜಂ || - ಅಂತು ತನಗೆ ಪಣಮಿತ್ರನಪ್ಪ ಮಿಥಿಲಾಪತಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿಜ ಕಾಂತೆ ಪ್ರಿಯಂವದೆ ಸತಂ ಬವುದೆಂದು ಕರೆದು ಕಪಿ ಸಕಲಸುವಸ್ತ್ರ ಮಂ ಸಕಲನಿರ್ಮಲಸನ್ನು ತರತ್ನ ಕೋಯಂ | ಸಕಲಸುವಸ್ತುವು ತಳೆದು ತನ್ನ ಮನೋರಮೆಯುಂ ಸುತರ್ಕಳುಂ | ಪ್ರಕಟಿತಸೇನೆಯುಂ ಬೆರಸು ಬಂದನನೆಕವಿಭೂತಿಯಿಂದೆ ಕೌ | ತುಕವೆನಿಸಲೆ ನಿಗ ಮಿಥಿಲಾಪತಿ ಗ್ರಹಪ್ರರಕ್ಕೆ ರಂಗದಿಂ | ೭೧ ಅಂತು ಬಂದ ಪ್ರಹಾರವರ್ಮನಂ ರಾಜಹಂಸಂ ಪುರ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿಸಿ ವಸುಮತೀದೇವಿಯ ಸೀಮಂತಸಂಭ್ರಮದಿನಿರಿಡಂ ಪದಸಂಘಟನೆಯಿಂ ಲೋಚ್ಛಯಕುಲಂ ನುಗಾ೯ಗೆ ಸೆನಾಸುಭಾ || ರದಿನುರ್ವೀತಳವಟ್ಟೆ ದುರ್ದವಧನುಜ್ಞಾ-ರಾವದಿಂ ಸಿಂಧುಗಳೆ || 20