ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ |ಆಳ್ವಾಸಂ ಆಳ್ವಾಸಂ 8 nel ಮಾಳವನೆಂಬವನ ನ | ಮಾಳವನೆಂದಾರ್ದು ಸುಭಟರೆಚ್ಚರೆ ಘಟಿಯಂ | ಗಾಳ ಮಸಗಿ ಮಗಧನ | ಧಾ ಮಹಾಮೇಳದಂತೆ ಪರೆದಾಗ... | so ಅಂತು ತೆರಳುದಂ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಏಂದಣ ಸೋಲನುಂ ಮುಖೆದು ಲಜ್ಜೆಯನೊಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದನೆ: || ಪಂದೆಗಳAಜನೆಂದು ಮಿಡುಕುಳದಟಣೆ ಕಡುಕೆಯು ಬಾಣದಿಂ | ಸ್ಥಂದನಮಂ ತುರುಂಗಶಯನುಂ ನಿಜದೇಸಮನೆಚೊಡಾನ್ಸಪಂ | ನೊಂದು ರಥಾಗ್ರದಿಂ ನೆಗೆದು ದಿವ್ಯ ಗದಾಯುಧನಂ ತುಡುಕಿದಂ | ೨೫ ಅಂತು ದೇವತೆ ಕೊಟ್ಟ ಗದಾದಂಡವನುರ್ಚಿದವರಿಯಂ ನಿಮಿರ್ಚಿ ಪು ಭೀಯ.೦ ತೆಳ್ಳನಿ ಗೊಂಡೆಯದಂ ದಂಡೆಗೊಳಿಸಿ ಚಾರಣಾಕೃತಿಯಿಂ ಪಿಡಿ ಬಾಗಳೆ ಕುಡುಮಿಂಚಂ ಸೂಸುತುಂ ಬಿಡಿಲ ಬಳಗವುಂ ಕಾದಿತುಂ ಕೆಂಡವಂಸ ಲಿಡುತುಂ ಸಂಹಾರಕಾಲಾಗ್ನಿ ಯನುಗುಚತುಮೆಂಟಂ ದಿಶಾಭಿತ್ತಿಯಂ ನೀಗಿ ಆಡಿಸುತ್ತು೦ಕೋಟಿಸೂರ್ಯುತಿಯನೊಡೆಯುತುಂ ಭೈರವಾಟೋಪವುಂ ಕೀಬ್ಸಿಡಿಸುತ್ತು೦ಬೌದ್ರಮಾದಧಿಕರಗದಾದಂಡವುತ ಚಂಡಂ | ಅಂತಿರ್ದ ಗದಾದಂಡನುಂ ಬೀಸಿ ಕುದಿದುರ್ಕಿಡ ಮುನ್ನೆ ಮನುವ ಖಾದುದಾಸೀನದಿಂ ಕಾದಿಯಾಂ ಸೋlyುದು ಮೋಘಂ ಪೋಗು ಪೋಗೆಂದೆನುತೆಗಜಯಿ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಧೀಂಕಿ ಟ್ಟು ದುಮ್ಮ | ಗದೆಯಂ ಬೀಸಿಟ್ರೋಡಾಮಾಗಧನೃಪನ ರಥಂ ನುರ್ಗೆ ಜಾತೃಶಯಾಳಂ | ಮದನಾತಂಗವ್ರಜಂ ಬೆಲ್ಕುಟಿ ವದೊಗಲಿ ಬಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಾನಂ || -02 ಅಂತು ಚಾತುರ್ಬಲಮಂ ವಿಲಯಾಗ್ನಿ ಪರ್ವಿದಂತೆ ಸರ್ವಸಂಹಾರಮಾ ಡಲರಸಂ ಶಿರೋಭಾಗದೊಳೆ ಗಾಯಂಬಡೆದು ಮೂಛಿಗೆ