ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ೯ ೬ ಬಗಿದು ಪುಗಲರಿದು ನೋಡ 1 ಲ್ಬಗೆಯಲೆ ಕಣ ಸಲ್ಲದೊಯ್ಯನಡಿಯಿಡೆ ಚಿತ್ರ | ಕೈಗೆಗುಮತಿಭೀತಿಯೆನಲು । ರ್ವಿಗೆ ದಟ್ಟಿ ಸಿರ್ದು'ದಂಧಕಾರಾಕಾರಂ | ಭುವನಕ್ಕೆ ಲೋಚನೇಂದ್ರಿಯ | ವಿವಿಧವಾಪಾರಮಿನ್ನ ದೇಕೆನಲಾಕಾ | ಶವನವನಿಯನೆಣೆಸೆಯಂ || ಕವಿದೆಸೆದಂಧಕಾರಮದ್ದು ತಕೊ ರಂ | ನೋಡುವೊಡಂಜನಗಿರಿಯಾ | ಸಾಡುವೊಡದು ಲವಣವಾರ್ಧಿ ಸಕಲಜನಂ ಕೋಂ || ಡಾಡುವೊಡೆ ರವಿಶಶಾಂಕರ | ನೋಡಿಸಿ ಪೆಸರ್ವತದ ತಿಮಿರಮೇನೊಪ್ಪಿದುದೋ | ಸೋ೦ಕಿ೦ ಸ್ಥಾವರವು ಮಾ | ತಂ ಕೇಳುದಂದೆ ಜಂಗಮಂಗಳನಖಿವರಿ ತಾಂ ಕಾಣ್ಗರಿದೆನಲೆ ಬಗೆ || ಗೇಂ ಕಡುಮುಂದೈಸಿ ನಿಂದು: ಸನತಿಮಿರಂ || ಅಂತು ದುಸ್ತರವಪ್ಪ ಕಲೆ ಪರ್ಬಿರಲಿಲೆ ವಸುಮತೀದೇವಿ ಮರ ಸಾರ್ಥನರಮನೆಯಂ ಪೊಲಿಮಟ್ಟು ವನದೇವತ ವನದೊಪ್ಪಮ | ನನುನಯದಿಂ ನೋಡ್ರೆನೆಂದು ಬಂದ ಪೇಟೆಂ | ದೆನೆ ರಾತ್ರಿಯೊಳೊರ್ಬಳ ಕಾಂ | ತನ ಸಹಗಮನಕ್ಕೆ ಠಾವನಯಿಸುತೆ ಬಂದಳೆ | 802 ಅಂತಜಿಸುತ್ತುಂ ಗಹನಗಹರದೊಳೆ ವಿಹ್ವಲೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತು ದೆಸೆಯೆಂಟಂ ಪಿಳ್ ಸುಗ್ಗಳ ಮನೆ ಪರೆದಿರ್ಪಳ್ಳಗೆಂಟೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಗಸನುಂ ಪೊತ್ತಿರ್ಸ ಮೇಲೊಂಬಿನಶಶಿಕಿರಣ೦ ಬಾರಿಸಲೆ ಬಾರಲೆಂಬಂ || ತೆಸೆವ ಚಾಯಾವಿಲಾಸಂ ತುಲುಗಿದ ತನಿವಣ ಸೈತು ಪಾತಾಳವುಂ ಭೇ | & & {