ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫] ಅಭಿನವದೆಹನುಮರಚಿತೆ &8 ಮೃದುತರ ಲೋಳವಾಯ ತಳರ್ವ ದಟ್ಟಡಿ ಮೆಲ್ಸಿಗೆ ಮುದ್ದುಗೆಯ ವಿಂ। ಪೊದವಿದ ನುಣೆ ದಟ್ಟ ಡಿ ಮುದಂ ಮಿಗೆ ತಪ್ಪಳಗಾಡುವಾಯತಂ ! ತುದಿವೆರಲುಝ್ಲಾಟಮಿನಿತುಂ ಪದೆದೊಪ್ಪುವ ಸುಮಾರನಿ || ಇದ ತನುವೆವುದೆಂದು ತಪಮಂ ಚರಿಸಲೆಬಗೆದಂ ವಣಾಧಿಯೋಳೆ | ೬೨ - ಸುತರುಳೊಡೆ ಸಂಸಾರ | ಸ್ಥಿತಿ ಸುಖವವರಿಲ್ಲದಂದು ಸಂಸಾರಿಗೆ ದು | ರ್ಗತಿ ತಪ್ಪದಪ್ಪುದದರಿಂ || ಯತಿಮಾರ್ಗo ಸನ್ನಿಮಲೈ ಭಾವಿಪೊಡರಸು | & ೩ - ಅಪ್ಪ ಹೈನೆ ಮಿಗೆ ಸರಿತಂ | ದಪ್ಪುವ ಚೈಮುಂಡೆನಲೆ ನೊಸಲೆಳಸುವ ಕೈ !! ತಪ್ಪಳಗುಟ್ಟಲೆ ಕುಣಿಕುಣಿ | ದಪ್ಪುವ ಬಾಲಕನನುಡಿದು ಜೀವಿಸರೊಳರೇ | ಉಡಿಗಂಟೆ ಮುಖವು ಮಾಗಾಯ | ಕೂಡರ್ವಕ್ಕಿನ ಬೊಟ್ಟು ಪೊಳವ ಕಿಮಜಡೆದುಹಗಲೆ | ಸಡಗರದ ಗೆಜ್ಜೆಯಂದುಗೆ | ಕಡುಚೆಲ್ನಾಗಿಪ್ಪ ಸುತನತಂಗಿದನರಸಾ || ಕೃಪೆಯಿನಗಲ್ಲ ಭೂಪತಿಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂ ವನವಾಸವಗ್ಗಳಂ | ಕಪಟಿಯ ಸಂಗದಿಂ ಪುಲಿಯ ಸಂಗಮತೀವಸುಖಂ ದರಿದ್ರದಿಂ ಕಿ ' ಕ್ಷಮಿಪುದರಿಂದೆ ಲೇಸು ಮರಣಂ ಸುತರಿಲ್ಲದ ಬಾಲೈಯಿಂ ನಡಾ | ತಪದೊಳನಾರತಂ ತಪವನಾಂಪುದು ಸಖ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಥಂ | ೬೬ ಎಂದು ಪುತ್ರನಿಯೋಗದಿಂ ಶರೀರನುಂ ನೀಗಲೆಂದು ಮೂಕಧ್ವನಿ ಶಾರ್ದೂಲನ | ಹಾಕಳಕಳ ವನಗಜಾಸ್ಥgತ್ತಿ ಘನಭ | ಕವಿಕರಾಳಹೂಂಕೃತಿ | ಭೀಕರವೆನಿಸಿರ್ಪರಞ್ಚಮಂ ಮಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಂ ! - L ೬೫