ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅತಿನವ'ದ ಶಕುವರಚರಿತೆ. – | ಪ್ರಧವಾರಾ ಸಂ ! ಶ್ರೀಯನುವಾರದಿಂದುರದಳೆಪ್ಪಿರೆ ತಾಳ ದಶಾವತಾರಸಂ || ಧಾಯಕದಿಂ ವಿರೋಧಿಬಲವಂ ತವೆ ಗೆ ಮರುನ್ನಿ ಕಾಯಮುಂ | ಸ್ವಾಯತಸತ್ವದಿಂ ಪೊರೆದ ಲೋಕ ಜನಸ್ತುತಿವೆತ್ತ ಪಂಡರೀ | ರಾಯನಭಂಗವಿಟ್ಟಲನಲಂಪಿನೋ೪ಗೆಮುಗಿಸಿದ್ದಿ ಯಂ || ೧ ತರಳಕಟಾಕ್ಷವಾಗತಿಯಿಂ ದಿವಿಜಾಸುರಮರ್ತ್ಯ ಪನ್ನ ಗೋ | ತರಪರಿಬೇದಮಂ ಕಳೆದು ನಾಣಿ ಕೃತಾರ್ಥರೆನಲೈ ಮಾನ್ಸಿ ಛಾ | ಸುರಪಿತಪದ್ಮಹಸೆ ಕಮಲಾಸನೆ ನೀರಜನೇತ್ರೆ, ದುಗ್ಗಸಂ ಗರಸುತೆ ಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ & ನಮಗೀಗೆ ವಚೊವಿಭವಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಂ | 6 - ಪಂಚಮುಖಪ್ರಸಿದ್ದಿವಡೆ ದುಂ ಗಜವಕ್ಕೆ ಸುಖಾವಹಂ ವಿಪ್ರೋ ! ದಂಚಿತಕಂಠನಾಗಿಯುಮಣಂ ಖಗರಾಜವಿಲೋಚನಂ ಯಶ | ಸ್ವಲಚಿತತಾರಕಾರಿಪದಮುಂ ತಳೆದುಂ ಮಿಗೆ ತಾರಕಾಪಿಯ | ವ್ಯಂಜಿತಷ್ಟನಾದಭವನೀಗಮುಗುಮತಿಪ್ರಕಾಶನಂ || ನಿತಗಳನಂ ದಿಗಂಬರನನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಣನಂ ಪಿಶಾಚಸಂ | ತತಿ ಕೃತಸಂಗನಂ ಧವಳದೇಹನನುಗ್ರನನೊಲ್ಲು ತನ್ನ ಸಂ || ಗತಿಯೋಳ ತೀವಪುನನೆ ಮಾಡಿ ಜಗದ್ದು ರುವಾದ ದೇವಿ ಪಾ ! ರತಿ ದಯೆಗೆ ನನ್ನೋಳನುರಾಗದಿನೊಪ್ಪುವ ವಾಗೀಳಾಸಮಂ | ೪ - ಸೀಮಾತೀತಗನ್ನಿ ಕಾಯವಿಲಸನ್ನಿರ್ಮಾಣಕಂ ಮಗ್ಗಜ. ಸ್ವಾನಾದಿಪ್ರಚುರಾಗವಸ್ತುವವವಕ್ಕೆ ದೇವತಾವಂದಿತಂ | ಹೇಮಾಂಜಸುತಂ ಮರಾಳಸುರಥಂ ವಿತರ್ವಾಣೀವನ? ಪ್ರೇಮಂ ಪದಜನೆಗೆ ಮುದದಿಂ ವಾಕ್ಷಿ ಸಮುತ್ಪತಿಯು೦ಗಿ ೫ ೬ (