ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


> ಕಾವ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಜತಿರುಪತಂತಸುಂದರವಿಲೋಚನ ವಧೆ ಗಜಾಳಿಯಾನಕುಂ | ತಳೆ ಮಣಿದರ್ಪಣಾಧರಕ ಪೋಲೆ ಸುಧಾಕಳ ಶೋಪನಾಂಗವುಂ | ಜಳ ಕುಚಯುಗೈ ಶಂಖಲತಿಕಾಸನಕಂಠಭುಜಪ್ರಸಿದ್ಧ ರು | \ಳಿತವರಾಳವಾಹಿನಿ ಸರಸ್ಪತಿ ಮಾ ಮದಿಸಿದ್ದಿಯಂ | ೬ ಕರುಣ೦ ಕೈಮಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಯಮ್ಮ ಮತಿಗ ಮಹಾತೆ ಜಮಂ ದಿವ್ಯಗಂಗಾ ಧರಪುತ್ರಲ ತುಂಗಗಂಡಸ್ಥಳಗಳಿತನದಾಂಬುಪ್ರವಾಹಪ್ರಕಾಮೋ | ದ್ದು ರಗಂಧಾಯಾತವೃಂಗಾವಳಮೃದುಮಧುರಧ್ಯಾನಸಂತೆ ಪಿತೋ || ತ್ಯರಿವಕ್ಕೆ - ಸಂತತಾರಾಧಕ ಜನಬಹುರ್ವಿ ಫನಾಶಂ ಗಣೇಶಂ | ೭ - ಮಣಿಮುಕುಟಂ ತ್ರಿಶೂಲಡಮುರೂದತಖಡ್ಡ ಕಪಾಲಪಾಣಿ ಜೀ ! ಪ್ರಣವದನಂ ಕರೋಟವನಮಾಲೆ ಭಯಂಕರಭಾಳಲೋಚನಂ || ಫಣಿಕಟಕಂ ಕರಲ ತನಗೆ ರಂಜಿಸ ಭೈರವಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ || ಗಣಪತಿಸೇವೆ ಚಂಡಿಕೆ ಮನೋವುದನುಂ ನಮಗೀಗೆ ಸಂತತಂ | T ಬಿರುದಂ ಲೋಕವಿರುದ್ಧ ಮಂ ಕೃತಿಯೊಳುಂಡೇಕಾರಣಂ ಸೇ ಕೋ ೪ರೊ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೇ ಕೃತಿಯಂ ಕೇಳಕ ಮನಂಗೊಂಡಿವ || ಚರಿಯಾಯ್ತಂಬರಗಿಮಾಡುವರುವಾನೀನಕ್ಕೆ 1ರಸಾಸಂ' ರಸೇ | ತರವೆಂದಂದಿವು ತಾವೆ ಸೇವೆ ವೃಧಾಸಂರ೦ಭಮೇಗೆಯದೋ | ೯ 'ಕುಕವಿಯ ಕಾವ್ಯನುಂ ಸುಕವಿ ಕೆಟ್ಟು ಕರಂ ತಲೆದೂಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಾ| ನಕನೆನಿಸಿರ್]ದಲ್ಲದೆ ರಸಾದ್ಭುತಮೋತ್ಸವ ಶಬ್ದ ವೃತ್ತಿ ಲೌ || ಕಿಕಪರಮಾರ್ಥಮೇಂಟ ಕವಿತಾಗುಣಮುಲ ಬೆದಕಿ ರತ್ನ ತು | ಕ್ರಿಕೆಯನೊಬಿಲ್ಲು ಪಾಲೈ ಬೆಟೊ೪ಕ್ಷಿಸುವಂಗೆಣೆ ಯಾಗದಿರ್ಕುಮೇ ೧೦ - ಅವಗುಣಕೊಟಯಂ ಮಣಿದು ಸದ್ದು ಮೆಳ್ಳೆನಿತುಳೆಡಂತದಂ || ಭುವನದೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟಳಸಿ ನ ಮಿಗತೆ ತಲೆದೂಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಸೆ || ರ್ಚುವ ಸಿರಸೂರಂ ವಿಗತವತ್ಸರರಂ ಸುಚರಿತ್ರರಂ ಬುಧ || ಪ್ರವರರನಟಿ- ಬೆಂ ವಿಮಲವಾಕ್ಕುಸುಮಾವಳಿಯೆಂದವಾವಗಂ | ೧೧ 'ಖೆ 1 ರಸೋಈ, ಕ, ಗ.