ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧3r ಆವೃಕಲ .ಧ [ಆಶ್ವಾಸ & ಕಾಂತೆಯ ಮೇಲೆಸೆಗುಂ ನಿ | ೦ತಂ ಪರಿಭಾವಿಸಕ್ಕೆ ನಾನಾಗೇಶಂ || ವತ್ರಮಾಭೂಮಿಗೆ ಸಿಮೆಯಾಗಿ ಸೃಥುಸತ್ತಲೆ ದೇವದೈತೃಕ ತಮಗಭಿಮತವಾಗಿ ಸಂರಂಭದಿಂದಂ | ಮಥಿಸತೆ ನಾಂಗವಸ್ತುಪಕರಮನದ ತಾರಾರನುಂ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತ೦|| ವ್ಯಥೆ ತಾಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಲಾಹಲದುನುಗುಳ ಗಂಭೀರಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೇಜಃ || ಪ್ರಥಿತಪ್ರಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತಂ ಸತಿ ಜಲಚರಸಂಗ ತರದಲ ಸಮುದ• | ೭ * ಅತಿಲವಸಕು ವಾರುಣಿ ಶೃತಂ ದಧಿ ದುಗ್ಗಮಗಾಧವಾರಿ ಕೇ | ೪ ತುಲಸಮುದ್ರವೆಂದಖಿನಗೊಂದಧಿಕಂ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಸಂ ಮಿತವೆನೆ ದಿವಿಯಂತವರಿ ಮಧ್ಯದೊಳಿಪುದು ಚಕ್ರನುದ್ಧದಾ | ಯತಿವಸಿಕವಇಂಬೋಲಸಿತಂ ಸುಖವು ತಳೆ ವಂಮಜಾನನೇ !v ಸಲೆ ಜಲಪ್ಪ ಕಲ ಕಾ | ಲ್ಮಲಿ ಕುವಾಕ ಚ ನ Co ಶಾಹಿಲಗ !! ತಿಳಿಯಲೆ ಸಬವಂ | ಜಳಜಾನನೆ ಸಂ - ೩ ಚ ವತ " ಮತ ದಾನದ .: 3 - - - ಸುರನಿಕರಂ ಪರಮಂಗಲ.5 ಖ'ಚಯಂ ದಿತ) ಕರಿ ಮೃಗರಾಜ ನಿರಸವೆ ಜರನೊ'ದ ಹಸುಕಾಂತಿ ಛ: ಸುರದವವ ರತ್ನನಿಚಯಂ ತಿರಿಕಲ್ಪನೆ ಸನ್ಮಂ ಧರಾ || ತರುಣಿಗೆ ರಂಜಿಸಿಟ್ಟ ಕೃತಕಾದಿ)ಲಿ ರ್ಪದು ಮರುಪನ ತಂ | ೧೦ - ಮತ ಮರು ಗಾಂಗೇಯತೇಜೋರಂಚಿತವಾಗಿಯುಂ, ರತಸಂಬಂ ಧಮಲ್ಲು ; ಕುಲಗೋತ್ರ ಪರಿವೇಸ್ಮಿತವಾಗಿಯುಂ, ಸಂಸಾರಿ ಯಲ್ಲು; ಸುಾಧಿವಾಸಮಾಗಿಯು, ಜನನಿಂದೈವತ್ತು ; ಧರಣೀಧರನಾಗಿಯುಂ, ವರಾಹಾವತಾರಮುಲ್ಲು; ಶೃಂಗಾತನಾಗಿಯುಂ, ಮೃಗರೂಪವತ್ತು ; ರತ್ನ ಕಟಕರಂಜಿತವಾಗಿಯುಂ, ಹಸ್ತ ನೃಸ್ತಮಿಸಿಸಿರ್ಪ ದು, ಅಂತು ಮಲ್ಲಗೆಯುಂ