ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೭೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4) ಅಭಸವ ಡಾಕುಮಾಘತರಿತ ೧೬೧ ನೆತ್ತಿಯ ಮುತ್ತು ಝಲ್ಲೆನೆ ರಣಾಂಗಣದೊಳೆ ಕೆದಲ್ಯ ಜಾಗು ನೀ || ರೋತ್ತಮ ಎಂದು ವೀರತತಿ ಬಣ್ಣಿಸೆ ಖಂಡೆಯಕಾಲಿರೆಪ್ಪಿದರೆ 1 ೭ - ಭಾವಿಸೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆಡಬಲಂಗಳೊಳಂಬಿನ ಸೋನೆಯಿಂದಣ | ತೀವ ವಿರೋಧಿರಕ್ಕೆ ಜಲದಿಂ ರಥಿಕರೆ ಕಡುಮಿಂ ರಥಂಗಳಂ ಡಾವರಿಸುತ್ತ ತೋಳ್ಳೆಯಲೆಚ್ಚು ವಿರೋಧಿಭಟಿರ್ಕಳಯ್ಕೆ ನಿ ! ರ್ದೇಶನರೆಂಬಿನಂ ಪೊಣರ್ದದೇಲ ಪೆಸರ್ವೆತ್ತರೆ ದೋರ್ಬಂಗ೪೦l೭೩ ಅಂತುಭಯಬಲಕ್ಕಂ ಸಮಯುದ್ದಮಪ್ಪದಂ, ಚಂಡವರ್ಮಂ ಕಂಡು ಆನಿತೇಕೀನಿಂಹವರ್ನು೦ಗೆನುತತಿಭಲದಿಂ ಚಂಡವರ್ಮು೦ಪ್ರತಾಪ ! ರ್ಜನನಾಗಳಿ ಸೇನೆಯಂ ಮುಂ ಕವಿ ಕವಿಯದಟಂ ನೂಂಕು ನೂಂಕೆಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆ ಹೈನುವಾದಂ ತಾನೆ ಜಾತೃಶ್ರನನನುನಯದಿಂದೇ ಆಕ್ಷೇ ಯಮಂ ಕಿ ! ಅನಿತಂ ಸಂಪಾರವುಂ ಮೂಡುವ ಬಗೆಯೋದನಂ ತಾಳ ಸಂಗ್ರಾಮಭಿವಂ || ೭8 - ಮಾರಿ ಕನಲ್ಲು ಸಂಗರಕ ಮೊಗ್ಗ ರವಾಯ್ ವೊಲಾರ್ದು ವಾಜೆಯಂ | ಧಾರೆ ಲಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆಯೆ ವೈರಿಷತಾಕಿನಿಯಂ ನಿಜಾನಿಯಿಂ | ...............ಕಡೆಗಳನ್ನೆಗನುಂ ಪೊಡೆಸೆಂಡನಾಡಿ ಸಂ || ಹಾರಮನೆಯ್ಲಿ ಸುತ್ತಧಿಕಸಹಸನುಂ ತಳೆದಂ ನೃಸಲಕಂ | ટર ಅಂತು ಚಂಡವರ್ಮನುರವಣಿಪುದುಂ ನಿಂಹವರ್ಮನ ಭಟಕ ಕಂಡು ವೃಕಶಾಬಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗದ ಬಿದುವನವಪ್ನಂಭದಿಂದೇಯಿ ಶರಾ | ಧಿಕನಸ್ಸೆಂ ಧಾತ್ರಿಗೆಂದೋವದೆ ಬಯಸುವವೋಲಿ ಸಂಗ್ರವೆತ್ತೊಪ್ಪುವಂಬಾ! ಲಿಕೆಯಂ ಸ್ಥಿರತ್ನ ನುಂ ಕೂಡುವ ಬಯಕೆಯೊಳ್ ತಂದನೇಕಾಳಗಕ್ಕಿಂ ದು ಕನಲ್ಲಾ ಸಿಂಹವರ್ಮಕ್ಷಿತಿಪನ ಸುಭಟಕ ಬಸ್ಸಿನಿಂದೆಚ್ಚರಾಗಳಿ | ೭೬ ಅಂತು ನಿಂಹವರ್ಮನ ಸುಭಟರೆ ಮುಂದುಗಿಡಿಸದಂ ಚಂಡಮರ್ಮ೦ ಕಂಡು ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂ ಕಣ ಕೆದರುವಿನನುಗುರ್ವೃಪಿನಂಕೋಪವು ಲೆ 1 ಮುಳಿನಿಂದಂ ನಿಂಹವರ್ಮೋವಿ್ರಸನ ಬಲಮನೆಟ್ಟ ತದ್ರೂ 21