ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬ ೬೬ಭಿನವ ಗತಕ,ವರಿತ ೧೦ ಒಸೆದೆನ್ನ ಮೊಗವುನಂದೀ ! ಹಿನಿ ಚಿತ್ತದೊಳಗೆದ ಚಿಂತೆ ತನ್ನಾ ನನದೊಳೆ !! ಪಸರಿಸುವಂತಿರೆ ಭೋಂಕನೆ | ಬಿಸುಸುಯ್ದಿಂತೆಂದನಾತನೆನ್ನೊಡನಾಗಳ | - ಗುರುಕುಚೆ ಕಾವುವುಂಜರಿಯೆನಿಪ್ಪವಳಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನು ನೀ | ಈರಚರಣಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಆಗಿ ದೇವರೆ ದೀಕ್ಷೆಯನೀವುದೆಂದು ಸ ತರಕನಳಂಗಳಂ ಮುಗಿದು ಬಿನ್ನ ವಿಸುತ್ತಿರಲೆಡ್ಡಿ ದತ್ತು ತ | ತರುಣಿಯ ಒಂದುಗೊಂಡಖಿಳಬಂಧುಜನಂ ಪಿತೃಮಾತೃಸೋದರರಿ # ೧೧ ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ, ನರೆದಲೆ ಬೇರ್ಬಲ್ಕ ಪಲಿವಲೆ ಕಲೆಗಳ ತುಣುಗಿರ್ದ ಮಯ್ಯಗ || qುರಮೆನೆಯಿಲ್ಲದ ಬಸಿರೊಳೆ ಮಿಗೆ ನೇಲ ಕುಚವಯಂ ಮಹೋ! ದರಮೆಸೆಯಿ ಶೋಕಿಸುತೆ ಸಿಂದನೆ ಬಂದಳೆಬಿಲ್ಲು ಕಾಮಮಂ || ಜರಿಯಲಿಂ ಬಳಾರಿಯವೊಲೊನ್ನುವ ಮಾಧವಸೇನೆಯೆಂಬವಳೆ | ೧೦ - ಅಂತವಳ ತಾಯಪ್ಪ ಮಾಧವಸೇನೆ ಬರಲೊಡಂ ಕಾಮಮಂಜರಿ ಕೆಟ್ಟು ೪೦ ಮುಗಿದಿಂತೆಂದಳಿ:- ಎಲೆ ಮುನಿಹಿಕದೀಕೊ | ಟಲೆಯೆನಗಿಂ ಸಾಲ್ದು ಪೆರ್ಚಿ ರಾಮುಮ್ಮಿಕಗೊಳಿ | ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಿವೇಚೈನ್ನಂ | ಲಲಿತಭವತ್ಪಾದಪದ್ಮಮಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆಂ ! ೧೩ - ಎಂದು ಮುನಿನಾಥಂಗೆ ಕಾಮಮಂಜರಿ ಬಿನ್ನ ಸಂಗೆ ಮೃಲದಂ ಕೇಳು ಮಾಧವಸೇನೆಯಿಂತೆಂದಳೆ. - ಬಿನ್ನ ಪವಂ ಚಿತೆ ನಿವ | ಳನ್ನ ಯ ದೋಷಂಗಳಂ ಕರಂ ಪ್ರಕಟಿಸಲೆಂ ! ದೆನ್ನೊಡನೆ ಮುನಿದು ಬಂದಳೆ || ನಿನ್ನಾಣೆ ಮುನೀಂದ) ತನಗೆ ತಡಕಿದು ದಿನಮೇ ೩.