ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


pಳ

  1. ವ * *ಸಿಡಿ

! W1 Jದು ಬಿಲಕುಪದ ವೆ ಎG : : *ಮಸಣ ಸ೩೦ ೯೮೧ ೪೦ತಂದಂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದನು | ಶಾಪಂ ತನಿವರ್ತಿ ವ ತೆ ಪ್ರವಾರ ದಿಂ ರೂಪಂ ನ ದಸೆನೆಂದು | ಶಾಪಿಐ ಮಂಚಿಯೋಗಿ ನೆಂದ ! ಗಿಟ - ಎಂದ ತಂ ಪೇಡಾಲ ವಿಸ್ಮಯಸಂತಷ* * ಮಗ ಮಹ ಯಿಂತೆಂದಲ - ದು೦ಗದಿ೦ ಮದೀಯತೆ | ಪಸ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯ೦ ಸಡಿಲುಗೊ೭೦ ದ ..." ? ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೆನಲ್ಕೆ ಪ್ರ | ನಸ್ಸಂಧಾನದೊಳೆದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾವು? 2 ಸಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆ ಗಮಿಾಚಂಪಾ ರc - ೩ುದಿನಗಳ ಈಳ ಬೆಂಬುವವನಂಮಹಾಪ್ರಸಾರಮೆಂದೇ ಸವಯದೊ: - ಎನ್ನಿಂದಂ ದ್ವಿಜರಾಜ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಕರಿಂ ಸಂದಿದ ತನ್ನಿಂದಂ ಕುವುದಂ ಮಸ' ಕೊರಗಿತ್ತಾದೆ ಪವಂತಿರ್ಕೆ ವು ಡಿತನ್ನಿಂ ವಿಷ್ಣುಪದಕ್ಕೆ ಕಾದೊದಗಿದಂದಿನಿ'ವಭಂ | ತನ್ನು ದೊಗದೊಳೆ ದಲ ತಪಮಿರಲೆ ತಮಾಶಾದ್ರಿಯಂ | ೭೬ ಅಂತು ಪಗಲೊಡೆಯನ ಮರೀಚಿ ಮರೀಚಿಯೊಡನಂತವ .೯ಖವಾಗ ಲೋಡು,. - ಮೃಗಗಣಮಿಕ್ಕಯಂ ಖಗಕುಲಂ ನಿಜಕೊಟರವಂ ಬಲ್ಕಿಯ | ಭಗತತಿಯರ್ಗಳಂ ವಿವಜನಂ ಗಣಿಕಾಹನದಾಲಯಂಗಳ॰... | ಗಗನವನುರ್ವಿಯಂ ತಿಮಿರವಕ್ಷಿಗ'To ಸುಖನಿದ್ರೆ, ನಾರ್ದಿರಲಿ! ಖಗನಪರಾಧಿಯಂ ಪಡೆದು ಸಾದ ನನಗನೋಳೆಜೆ ಕೈಂಗಲೆ | ೭.೭ ಆಂತೊಂದೆಡೆಯನೊಂದೊಂದು ಸ-ದಿರಲೆ ಮರೀಚಿ ಎನ್ನ ತನ್ನಾ ಶ್ರಮ ದೊ೪ರುಳ೦ ಕಳೆಯಲೇಡಂತೆಗೆಯ್ಯನೆಂದುತಾರಾತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ದಯವಾಗಲೊಡನಾತನಿಂ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಚಂದಾಪ್ರರದೊಳಗನೆ ಬರ್ಮಾಗಳೆ