ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರತತೆ ೧ov ( ಇನ್ ಅಂತಾತಂ ತ್ಯಾಗಶೀಲದಿಂ ಬಡಪಟ್ಟು ದಾರಕನೆಂಬ ಪೆಸರಂ ಮತದೆ, ಸೆನೊರ್ವನರ್ಥಸತಿಯೆಂ | ಬಿಕೆಯು ವೈಚ್ಛೇಂದ್ರನಿರ್ಸನಾತಂಗೆನ್ನ | ವಚುಮಾತಿಲ್ಲದೆ ತಾಂ ಪೊ || ಅಟಿ ಕೊಟ್ಟವನೆಂಬ ಮಾತನೀಗ ಕೇಳೋ ।' ಅದಂ ಕೇಳು ಇಂತಿರೆಯಮಂಗಲವನಾ || ನೆಂತನುಭವಿಸಿದಹೆನೆನ್ನನಯಂ ಮುನ್ನೊ ! ಲೈಂತಾನಂಗಿತನವಂ || ಕಾಂತನೆನುತ್ತವನ ಮನೆಗೆ ಪೋದಹೆನೀಗಳ | ಕುಡುವೆತೆಯೊಳೆ ಸಂಪದಮಂ | ಬಡತನನಂ ಕುಲಮನಾದಿಯೋಳ ತಿಳಿದೊಲವಿಂ | ಕುಡುವುದು ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ಕಂ | ಪಡಿಮಾತಾಡುವುದು ನೀತಿಧರ್ವ ವಿರೋಧ | ಎಂದಾಂ ಧನಮಿತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಪೋದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕ್ಷಿರ್ಥವಾಯಿತ್ತು, ಪೋಗೆಂಬುದುಮಾನಾಕಾಂಪಾಲಕಿಗಿಂತೆಂದೆಂ:- ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬಂದು ಪಜಿಪಿಂ | ನಿನ್ನ ಧಿಪನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತವೆನೊಲವಿಂ | ಕನ್ನೆ ನಡೆಯೆಂದು ಸತಿಯಂ | ್ರಗಳೆ ನಡೆ ಗೊಂಡೆಂ ! ಅಂತು ನಡೆಗೊಳಲೆ ಮುಂದೆ ಜಡಿವ ರವಂಗಳಿ೦ ಸೆಳೆದ ಕೈದುಗ೪೦ ಕರದೀಪಕೋಟಿಯಿಂ | ದೊಡನೆಯ ವೀರರಿಂ ಪೊಡೆವ ಜೀಗಟೆಯಿಂ ಕತುಕೆಟ್ಟ ಡ ಇಡೆಯು # ಗ್ಗಡಣೆಗ೪೦ ಮಹಾಧ್ವನಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂ ಭಯವುಂ ನೆಗಟ್ಟುತಿ || ರ್ಗೆಡೆಯೊಳ ಮುಂದೆ ಸಂದಣಿಸಿದರೆ ಸುಗರಕ್ಷಕರರ್ಧರಾತ್ರಿಯೊಳೆ | ೧೧ ೧೧೦ ೧೧೧