ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಕೆ ಕುಮಾರಚರಿತೆ

1) ಜ ೧೯v ಎಂದಾಂ ಸೇವೆ ಮಾಧವಸೇನೆಯಂತೆಗೆಯೋನೆಂದು ನರೆಗೂದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿ ನುಣ್ಣ ಮುಡಿಯನಳವಡಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತಿರ್ದ ವ ಕಾ 1 ಬುರುಹಂ ಮಿಂಚಾಗಲಿರ್ಪo ತೊಡೆದು ತೊಡರ್ವ ಲಂಬಸ್ ನಂದವಂ ಮೇ | ಶ್ರೀರೆ ಬ೦ ಸೊಂಕಿಲಿಂದಂ ಬಿಗಿದು ಮುಸುಕನಿ ವೈ ದಿದಳೆ ವೃದ್ದೆ ಚೇತೋ ! ಭರದಿಂ ತದ್ರೂಪನಾಸ್ಥಾನಮನವಿರಳಹ ಸಬ್ಬಸಂಕೊಟೆಯಾಗಳ | ೧೯೭ ಅಂತು ಮಾಧವಸೇನೆಯಾಸ್ಥಾನಮುಂ ಪೊಕ್ಕರಸಂಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ನಿ ಲ್ಕುಂದುವವಳಂ ಕಂಡರಸನಿಂತೆಂದಂ:- ಏನೆಲೆಗೆ ಚರ್ಮರತ್ನ ವಿ | ಧಾನಂ ನಿಜಗೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದುದದನೀ | ಸ್ಥಾನದೊಳಿತವನಾವನ | ದೇನೆಂಬುದನ ನಿರ್ವುದಿವುದೀಗಳೆ ಬೇಗಂ || - ಎಂಬುದುಂ; ಮಾಧವಸೇನೆಯಿಂತೆಂದಳಿ:- - ತಿಪತಿ ಬಂದಿಕಾಲನಧಮಂ ಕಿತನಂ ಮನೆಗಳನ ನ್ಯದೊ ! ದೃತವಿಟನದೃಚೋರನತಿಯವನಮತ್ತನನೀತನರ್ಥಗ | ರ್ವಿ ತನೆನಿಸಿಪ- ದುರ್ವ್ಯಸನಿಯಲ್ಲದೆ ಪವಧೂಜನ ಕೈ ಜೀ | ವಿತಧನದೇಹವೆಂಬಿನಿತನೀವನೆ ಕಾವುಕವೃತ್ತಿ ಯೋಳೆ | ೧ರ್೯ ಎನಲಿವರೊಳೆ ನಿನಗಿತ್ಸವನಾನಂ ಪೇಲೆಂಬುದುಂ; ಚಿತ್ತವಿಸಿತ್ತಲೆ ಧರಣಿ | ಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ತೆಗೆ ಕಾಮವುಂಜರಿಗೊಲವಂ ! ಸೆಜಿನರತ್ನಮುಂ ಕೂ || ರ್ತಿತ್ತನ್ನಲಿದರ್ಥಪತಿಯೆದಲೆ ವಿಧಾನಂ | ಎಂದು ಮಾಧವಸೇನೆ ಸೇಲ್ಮೀದುಮಾಗಳೆ ಕಾರಾಗೃಹದೊಳಿರ್ದಘ್ರಪತಿ ಯನರಸಂ ಕರಿಸಿ, ಎಲೆ ಹಿತವ ಚರ್ಮರತ್ನ ನ | ನೊಲವಿಂದಂ ಕಾಮವಂಚರಿಗೆ ಕ co೦