ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*] ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ C೦೬ ನಲವಿಂ ಮಾಧವಸೇನೆಯ | ನಿಲಯದೊಳಿರ್ದಜಿನರತ್ನ ಮಂ ಧನಮಿತ್ರಂ | ಗೊಲವಿಂ ತರಿಸಿತ್ತಂ ನೃಪ || ತಿಲಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸನಿಜಹೃತ್ಪದ್ಮಂ || ಅಂತಾಚರ್ಮಭ ಕಯುಂ ಧನಮಿತ್ರರಿಗೆ ತರಿಸಿ ಕುಡಲಾಧನಮಿತ್ರ 'ಮಾಧವಸೇನೆಯ ದಿನಭಾವಮಂ ಕೆಂಡು ಮಲೆಯುದಕದ ಬರವಿಂಗಂ | ಕೊಳದುದಕನುನೆಯ್ದೆ ತುಕಿದೆಗ್ಗನ ತೆವಿನೀ || ಗಳುJಾಮಾಧವಸೇನೆಗೆ | ನೆಲೆಯಾಯೆ ೦ದವನಿಪತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಂತೆಂದಂ | ೪೭ ಇನಿತಿನರತ್ನ ಮುಂ ನ | ಚಿ ನಿಜಾಲಯರ್ಥಮ್ಮೆಲ್ಲಮುಂ ಬೀಯಂಗೆ !! ಮೈನಸುಂ ದರಿದ್ರೆಯಾದಳೆ || ಜನಪತಿಯಾಯರ್ಥಪತಿಯ ಧನದೊಳೆ ಕಿಮಿದಂ || ಎಂದು ಕಿರಿದರ್ಥನಂ ಕುಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿಸಿ ಧನಮಿತ್ರ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯಿಂ ದರಸನಿಂ ತಾನುಂ ಕಳಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೋಗಿ ಕತಿಪಯದಿ cov ನಂಗಳ ೨೨೯ ಜನವಖಿಯಲರ್ಥಪತಿ ನಿ ! ರ್ಧನನಾದುದನವಿದು ವೆಲುವ ಕುಲಪಾಲಕಿಯಂ | ವಿನುತಿಯು ಕುಬೇರದತ್ತಂ || ಧನಮಿತ್ರಂಗಿತನೊಳಹೂರ್ತ'ದೊಳಾಗಳೆ | ಅಂತು ಚಿಂತಿಸಿದವೆಲ್ಲಂ ಸಂತತವಾಗಲಾಂ ಬಯಂ, ಸಕಲೋಪಾಯಂಗಳಿ೦ ತತ್ಪುರದ ಧನಿಕರುತ್ಯರ್ಥಮಂ ಕಳ್ಳು ಭೋ 'ಗಾ । ಧಿಕದಿಂ ತ್ಯಾಗಪ್ರದಾನೋನ್ನತಿಯಿನನುಪಮಾತ್ಮ ಪಿಯಾಸಂಗದಿಂ ಈ ॥ ತುಕವುಂ ತಾಳ್ಳರ್ಪಿನಂ ಭೋಣಕೆನೆ ಮನದೊಲವಿಂದೊರ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಭೂಪ ಮ 1 ಸೈಕ ಭಂಗಂ ಪೂರ್ದಿತಾರ್ಪಿo ವಿಧಿಲಿಖಿತವನುಲ್ಲಂಘ ಸಲ್ಲ�ನಾವಂ | ೦೧೦