ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


98 ವೆ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಗುಣಿ ರಾಗವುಂಜರಿಗೆ ಸ | ದಣಿಕಾರತ್ನ ಕೈ ನಿಯಿಂ ಧೂರ್ತಶಿಲಾ | ಮಣಿ ನೀತಿವಂತೆ ಮುದುಗುಂ || ಟ ಣಿಯಪ್ಪಳೆ ಮಾತೆವೋಲೆ ಸೃಗಾಲಿಕಂಬಳೆ | ೦೦೧ ಪರಹೃದಯಪ್ರವೀಣತೆಯನೋಗವೆಯ ಈ-ಮನೂಧ್ರ್ರಬುದ್ದಿಯ | ಜ್ಞರಿಯನನನ್ನಯಾರ್ಥ ನಟನಾವಿಧಿಯಂ ಸತತಂ ಲಸತ್ಯಳಾ 1 * ಪರಿಣತಿಯಂ ಸಮಸ್ತ “ನವ್ರಶಿಕನುಂ ವಿಧಿಯೋಂದುಗೂಡಿಗಂ || ಧರಣಿಯೊಳಂಬಿನಂ ಮೆಟೆದಳಾಮುದುಗುಂಟತೆಯರ್ವರಾಧಿಪಂ ೧೦೦೦ ಅಂತವಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಪರಿತರ್ಪುಗಳೆ ತಿಂತಿಕೆಯ ರಾತ್ರಿಯೊಳ ಕಾ || ಲಾಂತಕರ ತಿರ್ಸ ನಗರರಕ್ಷಕರಾಗಳ | ಭಾಂತಿಂ ಪರಿದೆನ್ನಂ ಪಿಡಿ | ದೆತೊಡುವೆಯೆಂದು ಪಲವು ಪರಿಯಿಂ ಪೊಡೆದರೆ | ೧೩ ಅಂತವರೆನ್ನಲಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಡೆಯಲೆಡಂ ಆವಂಗಾರದು ಕರ್ಮo 1, ಭಾವಿಸಲುನ್ನತನಾದ ಪೊದು ವಚನ ! ಕ್ಯಾವಗಮನೇಕವಿಧದಿಂ || ತೀವಿರ್ಪುದು ಸಹಜಮಿ ನೃಪಕುಲತಿಲಕಾ | 8, ಅದುಕಾರಣಂ ಪಿಡಿವವನೆನ್ನ ನದಾವಂ || ಪೊಡೆದಿರ್ಕಡಿಮಾಚ್ಛನನ್ನ ಖಡ್ಗ ದಿನಾತಂ | ನಡನಾದೊಡಾಗಲೆಂದು | ಗ್ಯಡಿಸಿದೆನಾನತಿಭಯಂ ಕರಂ ಪೊನ್ನಿ ವಿನಂ| ೧೦೫. ಅಂತಾಂ ಪೂರ್ವವಾಸನೆಯಪ್ಪ ಕಠೋರವಚನನುಂ ನುಡಿಯ, , ಅನ್ನೆ ಗಮವರೆಲ್ಲರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ | ಬೆನ್ನ೦ ಕೈವಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಮನದತಿವುಳಿಸಿ |