ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ & ೨೦೦೬ f ಅy ಬನ್ನ ಕೈ ತಂದೊಡೆನ್ನ ಮ | ದನ್ನೆಟ್ಟನೆ ಪೋಗೆ ತಿಳವು ಪ್ರಟ್ಟಿತ್ತಾಗಳ | ಆಸಮಯದೊಳೆ ಸೃಗಾಲಿಕಯುತ್ತುಂ ಬರಲದನಾಂ ಕಂಡು - ಎನಗಾಪ್ಪ೦ ಧನಮಿತ್ರನೆಂದಖವುದಿಲೋಕಂ ವದೀಯಾಪ್ತ ಕಾ | ಮಿನಿಯೆಂಗುಂ ಧರೆ ರಾಗಮಂಜರಿ ಯನೀಯಿರ್ಬಗ್ರತಿಕ್ರಮಿಂ | ದೆನಸುಂ ಬಂದುದಿಂತಿದಂ ತೊಲಗಿಸಲ್ಪಕ್ಕೆಂದುಪಾಯಪಚಿಂ | ತನೆಯುಂ ಚಿಂತಿಸುತುಂ ಸೃಗಾಲಿಕೆಯನಾಂ ಸಕೆ ಧದಿಂ ನೋಡಿದೆ || ಪೋಗೆಲೆ ಕುಂಟ ೧ಣಿ ಕುಟಿಲೋ | ದ್ಯೋಗಂ ಮಿಗೆ ರಗಮಂಜರಿಯನಾನಿರ್ದo ತೀಗಳ ಧನಮಿತಗೊಳ | ಗಾಗಿರ್ಪಂತೆಸಗುತಿರ್ಪೆ ನಾನಖಿಯದುದೇ || - ಎಂದು ಮುತ್ತಂ ಎನಗಾಪ್ತ ಮಿತ್ರನೆಂಬೊಂ | ದು ನೆವಂದೋ ಅತ್ತೆ ರಾಗವುಂಜರಿಯಂ ತಾ || ನನುನಯದಿಂ ಬೆರಸಿರ್ಪo | ಧನಮಿತ್ರ' ದುಷ್ಮಮಿತ್ರನೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿಯೇ | ಅದುಕಾರಣಂ ಎಲಗೆ ನಿಜಸುತೆಯ ಭೂಷಣ | ಕುಲವಂ ಧನಮಿತ್ರನಜಿನರತ್ನ ವನಿಕ | ಅಲೆಯೊಳೆ ಕಳ್ಳ ನಿನ್ನಯ ಬಲವಂ ನಡೆ ನೋಿ ನಿನ್ನೆ ಲೇ ಕುಟಿಲಾ 1 ೦೩Q: ಎಂಬುದುವವಳ ತಿನಿಸ್ರಣೆಯನ್ನು ದಲಿಂದೆನ್ನ ವಚನಭಾವಕೌಶಲವನಯಿ ದದಂ ನೆಲೆವಾಡಲೆಂದು, ನೀನಾರ್ಜಿನಿದರ್ಥನೆ, ಕೊಳೆ | ಮಾನಿನಿಯರ ಧನವನುತ ಮರ್ಕಳೆ ವಿಟವಿ | ದ್ಯಾನಿಲಯ ವುತ್ತನೂಜೆಗೆ || ನನವಿಭೂಷಣವನೀವದಾಂ ಪೊಡಮಡುವೆಂ ! ܕ݁ܰܩܩ ೨೦೧