ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕವಾರವಂತ છે. ಎಂದಾಂ ಆಭರಣಮಿರ್ದ ಠಾವಂ ಪೆ:ಿಂತೆ ಪೆಸಿ ತೊಂದು ಕಾರ್ಯನಂ ಪೇಲಲದಂ ಕೇಳು ಕಯಳಂ ಮುಗಿದು ನಿನಗಂಗರಾಜನೊ || ಜನವಸಿತುಂ ಹಿತವನೆಸಗುಗಧಿದೇವತೆಯೋ | ೪ನುಕೂಲವಕ್ಕೆನುತ್ತುಂ | ಧನಮಿತ್ರನ ಪೊರೆಗೆ ಪೋದಳುಗಳ ಬೇಗಂ | ೨೩೭ ಅಂತಾಸೃಗಾಲಿಕೆ ಪೋಸುವಮಿತ್ತಲೆ ಚಿಂತೆಯ ಮಂತಣಂ ದುಗುಡದೆ ಸವರಿ ಜಾಡದ ಬಿಡು ದುಃಖಗೇ | ಹಂ ತನುಬಾಧೆಯಾಯನುಂಗದಿಯಮಾರ್ಗ ದಾಗರಂ | ಭಾಂತಿನ ಜನ್ಮಭೂವಿಯೆನಿಸಗ್ಗಳ ಬಂಧನಮಂದಿರಕ್ಕಗೇ || ನುಂ ತಡವಿಲ್ಲದೊಯ್ದಿನಗೆ ಸಂಕಲೆಯುಂ ಮುಳಿನಿಂ ತೋಡಚಿ-ದರಿ c೩v ಉಭಯಕಟಂಗಳಿಂದೂಸವ- ಮೇಲ್ಕದದಿ , ಕಡುಸೋ ಕಿ-ಮಿಕ್ಕುದಾ | ಯಿ ಭವನ ರೇಕದಂಡವತಿಯಿಂ ನೃಣಾತದಿನಾರು-ಪಾಯದಿಂ || ದಭಿಭವವಂ ನಿವಿರ್ಚಿ ದೃಡಶೃಂಖಲೆಯಿಂ ಸಲೆ ಯಂತಿ ಸಂದದಿಂ | ರಭಸದೊಳೆನ್ನ ಕಾಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ೪ಾಗಳೆ ಸಂಕಲೆಯಂ ತೊಡರ್ತಿದರ # c೩೯ ಅಂತು ತೊತಚ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಮದಿನಸೃಗಾಲಿಕೆ ಬಂದು ನೀನೆನ್ನೊಳಿ ಹೇ ಕಾ ರ್ಪತಿಯನೊಸೆದು ತನ್ನಿತನೊಳೆ ಸೇ ಜ್ಯೋಡಾತಂ ! ತಾನೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಂ ಸೈತೆಸಗಿದನವನಿಂತೆಲ್ಲವಂ ಕೇಣಿ ಮ ನಸೆ | ವಾನಂದಂ ಹೆಚ-ಲೀಬಂಧನವಚಿದ ಲೆನ ತಂತವ, ತನ್ನ ಬುದ್ದಿ ಜ್ಞಾನಂ ಚೆಲ್ಲಾಗಲೇಕಾಂತದೊಳೆನಗಿಸಿತಂ ಬೇಬಿ ಒದ್ದುಕ್ಕೆಯಾ ದಳೆ | ೦೬o ಅದೆಂತೆನೆ:- ಸರಭಸದಿಂ ಧನಮಿತ್ರನ | ಪೊರೆಗಾಂ ಪದೆದೈದೆ ನಿನ್ನ ನಿಜಮಿತ್ರಂ ಪೋ 0 ದಿರುಳೇ ಇರರಕ್ಷಕರಿಂ | ಪರವಶನಾಗಿರ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದಂ ವಿಧಿವಶದಿಂ | ೧೪೧ LO -