ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನ 3 ಗಶಕುವರರ್ವತ મય evv ೨v ಎಂದಾಂ ಪೇಟಿಲವಂ ಗೃಹಾರದೊ ಬಂದಿರ್ವಸನೆಂದು ಸೇಬು ಸೃ ಗಾಳಕೆ ಮತ್ತಮಿಂತೆಂದಳಿ:-. - ಕನ್ನವನಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕಂ ! ನಿನ್ನ೦ ಕೋಂ ದುರಾತ್ಮಕಂ ಕಾಂತಕನೆಂ ? ದೆನ್ನೊಡನೆ ಸೇಳಾಕೆ ೮ || ಸನ್ನಿ ತಿಯೊಳರ್ಗುದೆಂದು ತನ್ನ ನುಯದಿಂ | ಎಂದೊಡಾನಂತೆಗೆಯ್ಯನೆಂದು ಕಾಂತಕನಂ ಬರಿಸೆಂಬುದುವವ ಕರೆ ಯಲವಂ ಬಂದು ಆಯಾಸಂಬಡಿಸಿದನ | ಸ್ಟಾಯಂ ನಿನ್ನ೦ ನೃಪಂ ಮುಗುಳಾ ತಂಗ | ತ್ಯಾಯತದಿಂ ಬಿನ್ನವಿಸಿಯು | ಪಯದೆ ನಾಂ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸುವೆಂ ನಬೆನ್ನ | - ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವಂ ಮಾಡಿಯನಂತರಂ ಸುರಂಗದ ವೃತ್ತಾಂತಮಂ ಪೇಡಾನದರ್ಕೊಡಂಬಡವನೆನ್ನ ಸಂಕಲೆಯಂ ಕಡಿಯತೆ | ಆನಿರ್ದೊಳಗಳೆನುರುಭುಜ | ಗಾನನದಿಂ ಕನ್ನ ವಿಕ್ಕಿ ಕನ್ಯಾಭವನ | ಕ್ಯಾನಂದದಿಂ ಮದೀಯಾ ! ಸ್ಥಾನಮುನೆಯ್ಯುವವೊಲೆದೆಂ ನಿರ್ಭಯದಿಂ | ಸೃಟಕದ ಕುಟ್ಟಿನುಂ ಶಶಿಲಾಮಯಭಿತ್ರಿ ನವೀನವದಸಂ | ಘಟತನಿಕಾವುತ್ರಣತತಿ ವಿನು ಮುನಂದನವಾಲೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ | ಪಟಲಸದೃಗೀತಾನರುಚಿ ನಕ್ಕಿ ಕತ್ರಿಕೆ ಶಕ ಬಾಪಸಂ | ಕಟತಬಲಪ್ರಕಾಶದೊದನಂ ತಳೆಯಲೆ ಮೇಗುಂ ನೃಪಾಲಯಂ || ೧೯೧ ಅದಳೆ ಕುಂಜರದಂತದಿಂದೆಸೆವ ಮುಂಚದೊಳನ್ನವ ಹಂಸತೂಲಿತ | ೬೦ ಜಿತಚಂದ್ರಿಕಾಪಟಲಮೆಂದೆನೆ ಚಿತ್ರವಿಧಾನದೇಚ್ಛೆಯಿಂ || ರಂಜಿಸಿ ಶಂಖದಿಂ ತೊರೆದ ಭಿತ್ತಿ ಸುವಾಕಿ ಕದರ್ಪ ಇಂಬೋಲೋ ! ೪೦ ಜನವಕ ಮಂ ಬೆಳಗಲಿ ಕಿದಿದುಜೋ ಸಜೆಯಾಲಿಯಂ | oro