ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4,3{. V ಅಭಿನವ ದರಕನರಟತೆ - ಅಂಗಪಾಲನ ನೀಮಾ ! ರಂಗಕ್ಕೆ ತಂದದಖಿಳಭೂಪರ ಸಂಗಂ || ಮಂಗಳವಾರ್ತೆಯನುನಿರ್ದನ | ರಂ ಗುಣದಿಂ ಕೊಂಡು ಬರ್yದನುನಯದಿಂಗಂ | ೩೦೫ ಎಂದು ಧನಮಿತ್ರನನತಲೆ 'ಸಿದೆ. ಇತ್ಯ೮ ಚಂಡವರ್ಮನಂಬಾಲಿ ಕೆಯಂ ಮದುವೆಯಾಗಲೆ ಮದವಗೆನಾಗಿ ಪಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದಿರ್ದಾಗಳ; - ಮಂಗಳಗಾಯಕರಿ ಸಕಲವಾದ್ಭವಿಚಕ್ಷಣರುದ್ರನರ್ತಕರ | ಮಂಗಳಪಾಠಕಥೆ ಗಣಿಕಸಂತತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂ ಪುಗುತ್ತಿರತೆ !! ಮಂಗಳಗೇಹಮುಂ ಮುದದಿನಾನವರೊಳೆ ತಖಸಂದ) ಬೇಗದಿಂ | ಮಂಗಳವಾರಕಾಕೃತಿಯಿನೊಳ ಗ್ರಕ್ಕೆ ನಿಳಾಧಿನಾಯಕಾ|| ೩-೦೩ ಅಂತಾಂ ಪುಗುವಾಗ ಜನ | ನುತುಟು ಕಿಂಸುರಿಗೆಯೊಂದನಾರ್ಪಿo ಬಲಗೆ | ಮೈಂ ತಳೆದು ಪೊಕ್ಕು ಮಂದಿಯ | ತಿಂತಿಣಿಯೊಳ ನೋಡುತಿರ್ದೆನಾತನ ಕತೆಯಂ|| ೩೦೭ ಅನ್ನೆಗಮಾತಂ ತನ್ನಾ ಯುಷ್ಯವನೊಪ್ಪುಗುಡುವಂತೆ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ರ್ಥo ಕೆಚ್ಚಲ ನೀಡೆ, ನೀಡಿದ ಕೆಚ್ಚನಾಂ ತುಡುಕಿ ಗಾಡವೆನ೮ ಪಿಡಿದಿಟ್ಟು ಬೀನಂ || ಯೋಡಿನ ಶಸ್ಸ ದಿಂ ತಿವಿಯಲಂತು ನುಣ್ಣನೆ ಬೆನ್ನೊಳೆರ್ನೊಬಿಂ || ಮಡಿದಿಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿಸುವನಾಗಳ ನೀಗಿದನೆಂದು ಬಂಧುಗಳೆ | ನೋಡುವ ಮಾಳ್ಮೆಯಿಂ ಕವಿವಿದೆಂ ಪಸಯೋ ಕಲಿತಂಡವರ್ನನಂ ! ಅಲ್ಲಿಂ ಓಟ್ಯಂ ಆರಿವುವಿನಾಪ ಬಲಮುಂ | ಮಾರಿವೊಲಾಂ ಬೀದಿವರಿದು ಭುಜಬಲದಿಂ ಸಂ ! ಹಾರಂಮಾಟಾಗಳೆ ಗಂ ! ಭೀರರನಂ ಪೊಣ್ಣಲೆಯಿ ಗೆ೦ ನಿಜವದಕುಲ ! ೩೦