ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬ಭಿನವ ದಕಳ:ಮರಚರಿತ ಸೊಗಸಿನ ಲಲ್ಲೆ ಕೋಮಲಕಚಗ್ರಹ೪೦ ಪ್ರಳಕಗಳುಇನ | ಸ್ಪುಗೆ ಮೃದುಚುಂಬನಂ ಸರಸತುಂಗರದತ್ಮದಪೀಡನಂ ರುಚಿ | ದ್ವಿಗುಣಿತಕಾಮಕೇಳಿಯೆನಿಪಿಂತಿವು ಚಿತ್ತಸುಖಾನುತಾಗಮಂ || ಬಗೆಗೊಳಿಸಿ ಕೂಡುತತಿಸ೩ಸುಧಾಂಬುಧಿಯೊಳೆ ನುಂಗಿದರೆ ೬೪ - ಅಂತು ಸುನಿಲೆಸಕದಿಂ ನಸುನತೀವಲ್ಲಭೆಯುಂ ವಸುಧಾಧಿಪತಿಯುಂ ಎಲ್ಲು ೬೫ ೬೬ ವಿಳಸದವರಾಪಗಾಸ ! ಈು ೪ನಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಂಸಿಹಂಸರ ನಿದಾ | ವಿಳರಾಗಿರ್ದಂತೆಸೆದರಿ | ಸುಳ೪ತಮ್ಮದತಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಂಪತಿಗಳೆ | - ಅಂತು ನಿದಾಸಕ್ತರಾಗಿಸಗಳೆ ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದೊಳೆ ವಸುಮತಿ ದೇವಿ ಸುರಕರಿಯನಿಂದುವಂ ಕೇ ! ಸರಿಯಂ ದುಗ್ಗಾ ಬೈಯಂ ದಿವಾಕರನಂ ಬಂ ಧುರ ಪ್ರಮಾಲೆಯಂ ವಾ | ರಿರುಹಾನನೆ ಕನಸಿನೊಳಿ ಮನಂ ಮಿಗೆ ಕಂಡ | ಅಂತು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂ ಕಂಡು ಸುಖನಿದ್ರೆದಿಳಿದು ಕುಳ್ಳಿರ್ದರಸಂಗೆ ತ ದ್ವಿಶೇಷನುಂ ಸೇಲರಸಂ ಬೆಳಗಾಗಲೋಡಂ ಫರೋಹಿತರಂ ಕರೆಯಿಸಿ ತ (ು ತಾಂತವುಂ ಪೇಲೋಡಂ ಕರಿಯಿಂ ಶತೆಯಿಂ ಹರಿಯಂ | ಶರನಿಧಿಯಿಂ ರವಿಯಿನೆಸೆವ ಪ್ರಹೃದಿನಧಿಕಂ | ಕರುಣಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ | ಸ್ಥಿರತೇಜಂ ನೃಪತಿ ಪ್ರಟ್ಟುಗುಂ ಸುಕುಮಾರಂ | ೬೭ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲವುಂ ಪೇ ಫರೋಹಿತಂಗೆ ಕರ್ಪೊರತಾಂಬೂಲಾ ದಿದಾನಸನ್ನಾನದಿಂ ಕಳಿಏ ಬಣಕಾದಿನಂ ಮೊದಲಾಗಿ ವಸುಮತೀದೇವಿ ನ ನಾವ್ರತನಿಯಮದಿಂದಿರ್ಪಿನಂ ಪಲವು ದಿನ ಕಳೆಯ