ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೦] ಅಭಿನವ ದಶಕಮಾಗರ್ಹತೆ ೧೦೭ ಪರನಾರೀಸಂಗದೋಷಂ ವಿಷಮತರಮಣಾಬಾಂಧವದ್ರೋಹವೆಂಬ | ದ್ದು ರಮಪ್ಪಿದುರೈಶಂ ಪೊರ್ದುಗು ನಗದಯಿಂದಲ್ಲದಿನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ಬಂ | ಸ್ಥಿರಮಪ್ಪಂತಾಗದೆಂದಾಂ ಪಲವಪಮೆಗ೪೦ ಒ೦ತಿಸುರ್ಪಿನಂ ನಿ | ರ್ಭರನಿದಾಲಸ್ಕೃವಾರಾತ್ರಿಯೊಳನುನಯದಿಂ ಮೋಹಿನಿತ್ತಾಗಳನ್ನ° | ಅಂತು ನಿದ್ರೆ ಬರಲೊಡಂ, ನಿತದೂರ್ವಾ೦ಕುರರಂಜಿತಾಗ್ರವುಕಾಟಂ ನೀಳ್ಕಗಂತಂ ಕರಾ ! ಗ್ರತಲೋದ್ದೂ ತನಹೀಂದ್ರಬದ್ಧ ಪೃಥುಲೋದ್ಭತ ಸಿಂದೂರ | ಭಿತಕುಂಭಂ ವಿಲಸದ್ದುಜಂ ಮದಗಜೋದ್ಧಂಡಸ್ಕಳಾಗ್ಲಿಸರಂ | ಕೃತವೃಂಗಾವಳಿ ಪೆಂದ್ರವೆತ್ತಿಭಮುಖ೦ ಮೆಟ್ರೊಯಿದಂ ಸ್ಪ೧ಳಿ | ಅಂತು ಸ್ಪಷ್ಟ ದೊಳೆ ತೋಯಿ ವಿನಾಯಕನಿಂತೆಂದಂಲಲಿತತರಂಗಸಂಚಯದಿನ 'ಇುವ ಬದ್ದುದಕೊಟಿಯಿಂ ಸಮು | ಜ್ಞ ಶಫ‌ಘದಿಂ ಕವಳ ಕೈರವಸಂತತಿಯಿಂ ನಿರಂತರಂ | ಸಲೆ ಮಣಿದಿರ್ಶ ದೇವನದಿಯಂ ಮಿಗೆ ಪೊಕ್ಕು ಕಲಂಕಲನವಳಿ | ಮುಳಿದು ಮನುಷ್ಯ ನಾಗೆನುತೆ ಶಾಪಮುನಂದೆನಗಿತ್ತಳುಗ್ರದಿo! ೬೩ ಅಂತು ಗಗನಗಂಗೆ ಶಾಸಮರ ಕುಡಲಾ೦ ಮಗುಟ್ಟು, ವಾರಣಸಂಕುಲಕ್ಕುಚಿತಮಸ್ಸು ದನಾನೆಸಗಿ ಗಂಗೆ ನಿ || ಪ್ಯಾರಣಮಿತ್ತೆ ಶಾಪವನದೇಕೆನಗೆಂದು ಮಗುವಳ್ಳ ನೀಂ | ಧಾರಿಣಿಯೊಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತಿಯಾಗಿ ಸರಕ ನೆರೆನಂತು ಪ್ರಟ್ಟಿ ವಿ || ಸಾರದೊಳರ್ವೆಯೆಂದು ನುಳಿದಾಂ ಮಿಗೆ ಶಾಪವನಿತ್ತೆನಾ ಕ್ಷಣಂ|| ೬೪ ಅಂತು ಶಾಪಮಂ ಕುಡಲಾಗಂಗೆಯಂಜಿ ಇಂತೆಂದಳೆ:- ಕನ್ನೆ ಯವಸ್ಥೆಯೊಳೆ ಪುರುಷನೊರ್ಬನೊಳೊಲ್ಲು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮ | ತೆನ್ನಯ ಶಾಪದಿಂ ಮನುಜನಾಗಿ ಧರಾತಳದಲ್ಲಿ ನಿ೦ ಬರಲೆ | ನಿನ್ನ ಯು ಸಂಗದಿಂ ಸುಖದೊಳಿರ್ಪನಿತೊಂದು ವರಪ್ರಸಾದನಂ | ಪನ್ನ ಗಭೂಷಣಾತ್ಮಭವ ನಿ೦ ದಯೆಗೆಯ್ದೆನುತಾಕೆ ಬೇಡಿದಳೆ | ೬೫ ಅಂತು ಬೇಡಲೋಡವಂತಾಗಲೆಂದೆಂ, ಅವಳಿಂ - ಸುರಗಂಗಾಕೃತಿ ಕಲ್ಪಸುಂದರಿ ನಿಜಂ ಮುನ್ನೂರ್ತಿ ನೀನಾಗಿಯು ! ರ್ವರೆಯೊಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣಗ೪೩ ಸಂಗರೋಂ ನಿರಂ |