ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


d ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಬೆಸ ಬೆಸಲಾದು ಧರಣಿಯಾಂದು ನನ್ನ ಗವಲ್ಲಭಂಗೆ | *ಸಲರಿದೆಂಬಿನಂ ಮದಗಜಾ೪ ಹಯಾ೪ ರಥಂ ಪದಾತಿ ರ್ಫ | ರ್ಮಿಸ ಪಗೆಯಂ ಪಡಲ್ಪಡಿಸಲೆಂದು ಮಹಾದ್ಭುತದೇಲ್ವೆ ಯಿಂ ನಲಂ || ಕುಸಿಯೆ ಚತುರ್ಬಲಂ ಬೆರಸು ತನ್ನ ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಮೆಗೆಯೀಗಂ ೧೩ ಅಂತು ರಾಜಹಂಸನಿದಿರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ದಂ ಮಾನಸರಂ ಕೇಳು - ಇರ್ವ ವಿರೋಧದಿಂ ನಿಜಪರಾಕ್ರಮದಿಂ ಪರರಾಜ್ಯಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ | ಬೋರ್ವಅದುರ್ಕಿನಿಂ ವಿಭವವತ್ಸರದಿಂ ಜಸದೇಚ್ಛೆ ಯಿಂ ಗದಾ | ಗರ್ವದೊಳುರ್ಬಿ ದಿಗ್ವಿತತಿ ಕಂಪಿಸೆ ಮಾಳವಭೂಮಿಪಾಲಕಂ || ಸರ್ವಬಲಾನ್ಸಿತಂ ನಡೆದು ವಾಗಧನೊಳಿ ಮುಳದೊಡ್ಡನೊಡ್ಡಿದ | ೧೪ ಅಂತುಭ ಮುಬಲಂ ಪ್ರಭೂತಪ್ರಭವದಿಂದಭಿಮುಖಮಪ್ಪ ದುಂ ಕರಿಗೆ ಕರಿ ತುರಗದೊಳಗೆ ! ತುರಂಗತತಿ ತೇಗೆ ಈಕೆ ಪದಾತಿಗೆ ಸುಭಟೊ ! ತರವಣಿ ಯನೊಡ್ಡಿ ಕಾದ | ಲ್ಕುರವಣಿಸಿತೆಮಗೆ ತಮಗೆನುತ್ತು ಭಯಬಲಂ || ೧೫ ಅಂತುರವಣಿ ರುದಂ ಕಂಡು ಬಾವುಲಿಯ ಕಾಲ ತೊಡರ ಮ | ಹಾವೀರಕ ಚೂಣಿಬವರನುಂ ಕೆಣಕಿ ಕೊ | ಪಾವಿತ್ರ್ಯರಾಗಿಯುಗೈಡ | ರಕ್ರತರುರವಣಿಸಿ ಕುದುರೆಯಂ ಪೊಳಯಿಸಿದರೆ | ಗುಸನ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಕರಕರೆ | ದುಜುವಾಳ್ಳನುಭಯಬಲದ ಬಿರುದರಿ ಬಿಲ್ಲುಂ | ಬೆಳಿಗಾಗಿ ನೋಡೆ ಕಣ್ಣಳ | ಬಅನಂ ಕಳೆದೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿಪಕ ಬಿಲ್ಲಾಳ್ಳೆ | 7 ಕಿಯಿರುವ ಕಿವಿ ಕಡುವೊಗರಂ || ಪವ ಮೊಗಂ ಸುರ್ಬಡರ್ದ ವಾಳಾಗ್ರ ನುಂ ॥ . ೧೬ ೧೩