ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ರಳಕಮತಚರಿತ ೧೧ ... ? ? ದುಜುವಾಯು ತವಕನೊಪ್ಪುವ | ಕುನುಪಿನ ಕುದುರೆಗಳನಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಭಟರ ! ಇಷ್ಟರರಂಧ್ರದ ಭತ್ಯತಿ | ಪುಷ್ಕರಭಾಗಕ್ಕೆ ,ಸದ್ಯಟತತಿಯಂ | ನಿಷ್ಕರುಣದಂತಹತಿಯಂ | ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಯ ಧಂ | - ರಣವಾರ್ಧಿಯೊಳರಿಯ ಶಿರೋ || ಮಣಿಯಂ ತವ ನಾಯಿಗೊಳ್ ಪೆರ್ಬಡಗೆಂಬಂ ! ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದಾಳ್ ಳೆಲ್ಲಂ || ಹೆಣನೊಡ್ಡಾಗಿ ಪರಿದುವಗ್ಗದ ತೆಗಳಿ | ಕಲಿಗಳನವರಿಯರೊಡನಿರೆ ! ಕಳುವ ತೆಲದಿಂದೆ ಕೊಂತದಿಂ ಕೋಮು ನಭ || ಸೃಳಕೆತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಚಾಹಾ | ಒಳಮಂ ರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂತಕಾಲಿಕೆ ಮೆ ಅದಕೆ || S೧ - ಮಿಸಿಸಿ ಪೂಹ್ನ ೩ಡ್ಡಲತೆ ಮಿಂಚು ಭಟರ್ಕಳ ಬೊಬ್ಬೆಯಬ್ಬರಂ ಮೊಳಗು ಪೊನಲನಸಂಗಿ ಸುರಿತರ್ಸರುಣಾಂಬು ಸುವೃ೩ ಬಲ್ಕು ಹೆ | ರ್ಬೆಳಕೆನೆ ಸಂಗರಾಂಗಣದೊಳಾಂತರ ಸಂದಲೆರಾಸಿಯಂ ಮರು ! ೪ಳ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಬೀಟತೆ ಪಂಚಿದರಿರ್ವಲದುರ್ವರಾಧಿಪಕೆ # ೨೨ ಅಂತು ಮಾಳ ವಮಾಗಧರ ಸಾಯುದಾಳ ಕಾಳೆಗನುಂ ನಿಲಿಸಿ ಓ - ಮಾಲವನರಥವನುರ್ವೀ || ಪಾಲಂ ಮಗಧೇಶ್ವರಂ ನಿಜಾಸಾ ೪ಗಳ ಕಿಲಿಸುತೆ ಮುವ್ವವಂದರಿ ! ಕಾಲಂ ಕಡುಮುಳಿದು ಬರ್ಪ ತೆದಿಂದಾಗಳೆ # » - ಅಂತು ಬರ್ಪುದಂ ಕಂಡು ಮಾಳವಂ ನನಗೆ ಸೋಲಂ ಬರ್ಪುಬೇದಾಳ ಮುಖಮಂ ನೋಡಿ ಫೋಳಂದು ಕವಿಯ ಮಾಗಧನಾಳೆ ಕಂಡು