ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸ. ಕರೆಲಿ ತನ್ನ ಕಾಂತೆ ಪೆ: ಕ್ರಮನುಂ ಪೇ॰ಲವರಿದು ನ್ಯಾಯಮೆಂದು. ವಳಳಿಗೊಲೆಯಂ ಕಳಪJಹೊಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲಭದ್ರನೆಂಬವ | ನಲ್ಲಿಂದು ಕನಕಲತೆ ಋನಿಪ್ಪಂಗನೆ ಮುಂ. || ಬಲ್ಲಿದತನದಿಂ ತಂದೆ | ವೈರೊಳೆವಳೆನ್ನ ಕಾಂತೆಯ: ವೆನುತಿರ್ಪo || ೮೫೭ ಎಂದಿರ್ಪ ಲೇಖಾಫ-ಮಂ ಗೃಹಗುಪ್ಪ೦ ಕಂಡು - ಇಂದು ತನೂಜೆ ಮಂ ಪಡೆದೆನಿನ್ನ ಆಯಂ ನಲವಿಂದೆ ಕೂರ್ತು ಮ | ನ೦ದನೆಯೊಳೆ ಸುಖಂಬಡೆಯುತಿರ್ದ ಸನಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾಸ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬೇ | ಟೊಂದು ವಿಳಾಸದಿಂ ಮಧುಮತಿ ಇರಮೆಬದಯೋಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಯಿಂ || ದೆಂದು ನಾನೂ ನುರಾಗದೊದವಿಂ ಗೃಸಗುಪ್ಪನವರ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದಂ | ೧೫೪ - ಅಂತು ಗೃಹಗುಪ್ತನೋಲೆಯುಂ ತಂದವರ್ಗೆ ಬೇಪ್ಪುದಂ ಕೊಟ್ಟಿನಂ ತರಂ ಬಹಳಾಲಂಕಾರಮಂ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಜಸುತೆಯಂ ನೋಡಲೆಂದಿಪ್ಪವರ್ಗol ಸುಹೃದಾಪಕ ಬಂಧುಗಳ ಸೇವಕತತಿ ಬುಧಸಂತಾನಕಂ ತನ್ನ ಕಾಂತಾಗಿ ಸಹಿತಂ ಸಂರಂಭದಿಂದಂ ವುಧುವಾತಿನಗರಕ್ಕೆ ದಂ ನಲ್ಕೆಯಿಂದಂ | ಗೃಹಗುಪ್ಪ೦ ಲೇಖ್ಯಮಂ ತಂದವರೊಡನೊಲವಿಂ ಸಂತತಂ ಶೀಘ್ರಯಾನಂ ಅ೦ತು ಮಧುಮತಿಪತ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಲವದ್ರನ ಮನೆಯಂ ಪ್ರಗು. ವುದುಂ, ಜನಕಂ ಮಾತೃಸಹೋದರರಿ ಪರಮಬಂಧುಗಳ ಭೌಂಕನಳೆ | ಮನೆಗೇಜಿಂದೊಡೆ ಸೆಟ- ನಿಂಬವತಿಯತ್ಸುತ್ಸಾಹದಿಂ ತಂದೆಗೊ | ಲೆನಸುಂ ವಂದಿಸಲಿಂದು ಕಂಡು ಬಲಭದ ವಿಸ್ಮಯಂಬಟ್ಟದೇ || ನೆನುತುಂ ನೋಡಿದನಿ ರತ್ನ ವತಿಯಂ ಮಾಂತೆಯೆಂದಾವಗಂ || ೧೬೦. ಬುಕ್ಕಾಬಲಭದ ತನ್ನ ಕಾಂತೆಯಪ್ಪ ರತ್ನನತಿಯೆ ಕನಕಲತಾಬಾಲ ತಿಯಂ ಮಾಡಿದಳೆ, ಇಂದೆನ್ನ ಮಾನವತೆ೦ದು ಸಂತೋಫಂಬಟ್ಟು ನೆಲೆದಪ್ಪಿದೆಡೆಗೆ ಮತಿ ಸಂ | ಚಲಿಸಿರ್ದೆತೆಗಬೇಶಮಾದತೆಗೆ 'ಖಳ8 #