ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


nk ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಆಶ್ವಾಸ! ಅಂತಾನಿತಂಬವತಿ ಕುವಲಯನೇತ್ರೆ ಸುರ್ವಡ್ರ ವೇಣಿ ಸಕೋವಳ ದೇಹದೀಪ್ತಿ ಸಂ | ಭವ ವಿಲಸತ್ಪಟೋಧರಿಯೆನಿಪುದಂ ರವಿರಸ್ಟಿಗಳ್ ಬೀ | ಸುವ ಬಿದಿಗಾಳಗದೊಳಗಿದೊ -ಡವೆ೦ ಸೊಗಸು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ದಿ | ಗ್ರಿವರದೊಳೆ ರಗು ಸೃಟಕಭಾಂಡದ ದೀಪ್ತಿಕವೋಲೆ ನಿರಂತರಂ || ಅಂತು ನಿತಂಬವತಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ನಡೆದಿರೆ, - ಬೆಸನವನಾರತಂ ತನುವನಾಂತು ಕೈತವಮೈಯ್ದೆ 'ರೂ ತುವೆ | ತೆಸೆದುದೆ ಧೂರ್ತವಿದ್ದೇ ವಿಗೆ ವೆಳ್ಳಡೆದಿರ್ದ ದೊ ವಂಚನಾಗುo1 ಪುನಿ ಕುಟಿಲ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ನಿಜಮೂರ್ತಿಯೊಳಿದು- ದೋ ಪೇಟೆನಿ ರಂ | ಜೆನಿನದೊರ್ಬವಂ ಕಲಹಕಂಟಕನೆಂಬನನೇಕಬುದ್ಧಿಯಿಂ | ೧೬೭ - ಅಂತಿರ್ದ ಕಲಹಕಂಟಕನೆಂಬ ಧೂರ್ತo ನಿತಂಬವತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯುಂ ಕಳ್ಳು ಜ್ಞಯಿನಿಗೆ ಬಂದು | - ಕಾಲಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷ ° ! ೩ ಲಕ್ಷಇದೊಳ್ಳನವನತಿವಂತ್ರಜ್ಞಂ ! ಭೂಲೋಕದೊಳಾನಲ್ಲದೆ ! ಮೇಲಾರೆನಗೆಂದು ಪೋಲಿಯೋಳಾಡುತ್ತಿರ್ಪo 8, ಪಗಲೆಲ್ಲಂ ಪೋಲಿಯೊಳೆ ತಿರು ! ಗಿ ಗಿರೀಶನಿಪಾರದೆಡೆಯೊಳಿರುಳೆಲ್ಲಂ ಕ | ಇುಗಿದು ತಾಸಿಯವೊಲಿರ್ಪo | . ಮಿಗೆ ಧೂರ್ತನೆನಿಪ್ಪ ಕಲಹಕಂಟಕನೊಲವಿಂ | ಅಂತು ಕೆಲವು ದಿನಮಲ್ಲಿರ್ಯುಕೊಂಡೊಂದು ದಿನ ನಿತಂಬವತಿಯ ಪರಿಚ ರ್ಯೆಯನುಳೊರ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯುಂ ಕಂಡು - ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ರನಿಯ || ಚಕ್ಷುಃಕರವಾದದೆಡೆಗಳಂ ನೋಡಿ ಸ ಅಕ್ಷಣವಂ ನೀಂ | ಸುಕ್ಷೇಮದೆಳುಯ್ಯದೆನ್ನ ನರಮನೆಗೀಗಳ | ೧೭೦ ೧೬v ೧ರ್೬