ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩] ಅಭಿನವ ದಕಕುಮಾರಚರಿತ 1 - co. ೨೧ - ನೆರೆದ ಸಖಿಜನಂ ಸಹಿತ ಸತ್ತರಕೆ ಶಶಾಂಕಲೇಟೆಯು | ಚರಿಯೆನಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನಂದಸಗಕ್ಕೆ ಸೀಳ ತ | ತೃರನಿಯನೆಬ್ಬುಲಂತ್ರದರಸಂ ಜಯಸಿಂಹನಗಳ್ಳಿ ತಾಣದಿ | ತರಳ ಮನಾಕ್ಷಣ ನತಿನಿದಂ ನಿಜದೇಶಕ ತನ್ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ.o # - ಅಂತಂತ್ರದೇಶದರಸು ಜಯಸಿ ಹಂ ತಕಲಕಲೇಟೆ 'ಇಕ್ರೀಡೆಯಾಡ ಲದಂ ಕಂಡಾಕೆಯಂ ಚಂದಲೆ: ಖೆಯಾದಿಯಾದ ಸ೦ಸಿ ಯಿರಂ ನೇಹ ದಿಂ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿಸಲಂತರನಾಂ ಕೇ ನ ಲ್ಲಿಯಾನಿಂತೆಂದೆಂ:- ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನ ರಂ ಯತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲಿದನೆಲ್ಲಿಯ ಜಿರವಾತಿ, ತು | ನೆಲ್ಲಿದಳಾಕ೪೦ಗನನಾಥನ ನಂದನೆಯಾಕೆಯಿಂದೆನಾ | ನಿಲ್ಲಿರಲಂತ್ರರಾಜಯಸಿಂಹನರೇಶನಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಯಂ | ನಿಲ್ಲದೆ ತಾಳ್ ತನ್ನ ಧರೆಗೆಟ್ಟಿದನೆಂದಲಿಲ್ಲೆಂ ನಿರಂತರಂ | ಎಂದಾಚಿಂತೆಯಿಂ ಕಳಿಂಗನಗರಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾನಾದೇಶಂಗಳನ | ತ್ಯಾನಂದದಿನಯ್ದೆ ತಿರುಗಿದಾಯಾಸಂ ತ || ನಾ ನನದೊಳ ಮಿಯಲಾಗಿರೆ | ದೀನಂ ನಬೆತಂದನಲ್ಲಿಗಾರೆಂದಯಂ | ಅ೦ತಿರ್ದ ದೇಶಾಂತರಿಯಾನಿರ್ದಲ್ಲಿಗೆಯ ರುರಾತನಂ ಕಂಡಿಂತೆಂದೆಂ:- - ನೀನುಣನೆಂದಾಂ ತ || ದೀನನನತ್ಥಾರ್ತದಿಂದೆ ಕೇಳಲೆ ನಿ೦ ಕೇ | ೪ಾನಂತ್ರದೇಶದಿಂ ತತೆ | ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಂಬೆನೆಂದನಾ ತಂ ನಯದಿಂ | - ಆದೊಡಂತ್ರ ದೇಸದಲ್ಲಿಯ ಹದನೇನೆಂದಾಂ ಕೇಳಲಾತನಿಂತೆಂದಂ:- ಜಯನಿ-ಹತಿನಾಥಸಿವೆಯನಂದೇಬಿಂದ ಚಂದಾಸೈ ನಿ ! ಶ್ಚಯದಿ ತನ್ನ ಕ೪ಂಗಕನ್ನೆ ನಿಂದಿ > ಆಗ್ರಣಾಸಿಪೈಯಾ | ಗಿಯದಾರಂ ನೆನೆದಿ:ಹೊಸಳೆ ಕರೆಯ ಕೆಳ ನಾದ ತಾನಚಿಂ | ತೆನಿರ್ದ೦ ತದಿಳೆತನೀಹವನನಾಂ ಕೌಞ್ಞಂ ಕರ ಸಂತತಂ ! -8 ܩ ܩ ܬ݁ܶܩܢ