ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೯೪ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಆಶ್ವಾಸ ರ್ಗಾಲದಗ್ಗಳಿಕೆ ಯಂ, ರತ್ನ ರಜಸ್ಸಲ್ಲಿ?ಢದಿಂ ಕನಕಾದ್ರಿಯಂ, ಕಾಪ್ಯಾದಿಜಾ ತಕಾಕಾರದಿಂ ದಿಶಾರಾಶಿಸಬೈ ಮುಂ ಗೆಲಲೈ ಸಾರ್ದಿದ್ರಸ್ಥಾನದೆಡೆಗೆ ನರನಾಥಂಗೆ ಕ೪ಂಗಕನ್ನಿ ಕಯ ದೇಹಗ್ರಸ್ತ ಕಪ್ಪಗ್ರಹ ಕ್ರೀರದೀಗಳ ಸನಶಾಸ್ತಿಯುಂ ನೆಗಲೆಂದಾಯ ನೃದೇಹಂ ಗಡಾ | ದರದಿಂದಾನವನಿಕ್ಷಿಸಲೆ ಮಚೆದೆನೆಂದೆಯಂದಳಾಚಂದ್ರಲೇ | ಖೆ ರತ್ನಂಕೆಣಕಿಂಕಿಣೀಹಸನದಿಂದಾಸ್ತಾನಕಂದು ಯಿಂ | - ಅಂತಾಶಶಾಂಕಛೇಖೆಯ ಕೆಳದಿ ಚಂದ್ರಲೇಖೆಯಾಸನದಲ್ಲಿರ್ದೆನ್ನ ನೀ ೫೭ ಹಿಸಿ ೫y ೫೯ - ಈಯರಸಂ ಕಳಿಂಗಸತಿಯಂ ದಯೆಯಿಂ ಹರನಿಕ್ಕದಾಣದಿಂ | ವಾಹತಿನಾಥನಂ ಪತಿಸಿ ತಂದತಿಸಂಹಸಿಯಂತಿರಿರ್ಪನೆ | ದಾಯತನೇತ್ರೆಯಿಾಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿ ತದಾಸ್ಯದ ಚೇಷ್ಟೆಯಿಂ ಧರಾ || ಶ್ರೀಯಧಿನಾಥ ಕೇಳಬಿಯಲಾಯ್ಕೆ ನಗಂದಿದಿರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಂ | - ಅಂತಾಕೆಯಾಸೃಚೇಷ್ಟೆಯನರಿದಾಗಳಿಂತೆಂದೆಂ:- ಕಂಡೆಗ ಚಂದ,ಲೇಖೆ ಜಯಸಿಂಹನನಂತಕನಿಕೈಗಕ್ಕಿಯಾಂ | ಗಂಡಿಗನಾಗಿ ತನ್ನಿ ಲಯುಕೆಯಿದೆನೀಹದನಂ ಸತೀಘ್ರದಿಂ | ಖಂಡಶಶಾಂಕಸನ್ನು ತಲಲಾಟೆಗೆ ಚೆನ್ನೆ ಕಳಿಂಗಕನ್ನೆ ಗಾ | ದಂಡಿಗ�ಗಳಂತಬಿಯದಂತಳುಕೆಂದೆನಿಲ್ಲಾಧಿನಾಯಕಾ | ಎನಲಾಚಂದ್ರಲೇಖೆ, ಸಲಿಸದೆಯಿಾಯಾಕಾರಂ | ನೆಲೆಯಾದೊಡೆ ತತ್ತ೪೦ಗಕನ್ನಿಕೆಯ ಗರಂ | ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲದಿರ್ದೊಡೆ | ನೆಲೆಯಾಕೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಗರದ ಚೇಷ್ಮೆ ನಿತಾಂತಂ | ಎಂದೊಡಾಕೆಗಿಂತೆಂದಂ:- ಸಂದೇಸಂ ನಿನಗೇಕೆ ಶಂಕರಧರಾಸ್ಥಾನಾಂತದಿಂ ಕನ್ನೆ ಯಂ | ತಂದಾತಂ ಜಯಸಿಂಹನಂ ಹತಿಸಿ ತದಾಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೇಳೀಗಳ | ಯಂದಾತಂ ನಿಜರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಜಲಿಂ ನಿನ್ನಾ ಕೆಯೆಂದಾಕೆಯಂ | ಚಂದಲ ರಂಜಿಸಟ್ಟಬೇಂ ಕೆಳದಿಯೆರ್ರಾತಾಣಕಾನಂದದಿಂ || ೬೦.