ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧8] ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ ೧೯೬ ಪೊ | ರ್ದದೆ ತೊರ್ಪ೦ ದಿವ್ಯರೂಪಲ ಮನುಜತತಿಗೆ ಕೇಳೆ ವಿಟ್ಲ ಠಾಖ್ಯಾ ನದಿಂದಂ || - ಮುತ್ತಮಲ್ಲಿ, ತಾವಿ ಪಯೋನರ್ಮುದೆ ಸುಗೆ ತಮಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೃರವೇಣಿ ಗೋ! ದಾವರಿ ತುಂಗಭದೆ ಸುರಗಂಗೆ ಕನೇರತನೂಜೆಯೆಂಬ ನಾ | ನಾವಿಧವಪ್ಪನೇಕನದಿಗಳ ಧಿಕಂ ಹರಿಸ ಧಾನವು | ರ್ವೀವಳಯಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೆನೆ ಭೀಮರಧೀನದಿಯೆಂಬುದೊಪ್ಪಗುಂ | ೬ - ಹರಿ ಗೋಪಾಲರೊಳಾಡಿದೊ೦ದೆಡೆ ಪೆಗಲ್ಲೂ 'ಅಂಡ ತಾಣಂ ಮನೋ! ಹರಕ೪'ಸ್ಥ೪ ಗೋವ್ರಜಂ ನವೆದ ಚಿಹ್ನಂ ತನ್ನ ದೀತೀರದೊಳೆ | ತರದಿಂ ರಂಜಿ ವೆಲ್ಲರೀಕ್ಷಿಸಲನಲೆ ಸತ್ಪಾಂಡುರಂಗಕ್ಕೆ ಭೀ | ಮರಥೀದೇವಿ ಸುದರ್ಪ ೧೦ ಗಡಮೆನಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ ಕಣೋಪ್ಪ ಗುಂ | ೭ ಮತ್ತನಲ್ಲಿ, ಹಲವೂ ಯುಗಂ ಸಮುದ ನದಿಕಾನನದೇವಗೃಪಾದ್ರಿಯೆಂಬ ಸು | ಸ್ಥಳದೊಳತೀವಘೋರತಪದಿ ಯತಿಗಳೆ ಮಿಗೆ ಕಾಣದಿರ್ಪ ವಿ || ಅನನನಂತರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ತಂದ ನಿ | ಸ್ಥಳವತಿ ಪುಂಡರೀಕಮುನಿ ತೀರದೊಳಿರ್ದ ನಿಳಾಧಿನಾಯಕಾ • ಅಂತಿರ್ದ ದಿವೃಹೇತ್ರಮಂ ಕಂಡು ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಂಗಳಿಂದಗ್ಗಳಮನಿಸುವ ತರ್ಧಮಂ ಮಿಂದು ಮುತ್ತಾ | ನಲ್ಲಿಂ ಮೆಯ್ಕೆ ಕುತುಂ ವಿಟ್ಠಲ ಜಯxcರು ಎಂತ ಮಧ್ಯಾನದಿಂ ಚ | ತೊಲ್ಲಾ ಸಂಮಿಕ್ಯಾಬರ್ಷ « ಗಮೆನಗಿದಿರೊಳಿತೊಯಿದತ್ತು ಚಶಾಖಾ| ಸಲ್ಲೀಲಂ ರಂಜಿವೊ೦ದುನ್ನ ತತರವಿಚಂದಾಳವಾಳ೦ ಕುಜಾಳಂ | ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವಧು ತನ್ನೊಲವಿಂ ಬರುತಿರ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ನಾ | ನಾವಿಧವಾದದುಷ್ಟಮೃಗನುಂ ಕೆರೆಯವ ಮಿಟ್ಟೆ ನಪು | ಪಾವಳಿರತ್ನ ಮಂ ಬಯಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕುಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ಗನಂ | ಭಾವಿಸೆ ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಯೆನೆ ರಂಜಿ ದಲೈ ಧರಾಧಿನಾಯಕಾ | 1. ಪಸ, ಎಂದು ಪ್ರತಿಗಳ ಪಾತ.