ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬] oad ಅಭ್ಯು ದಶ ಕುಮನ್‌ ಅಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆಯು ಲಲ್ಲಿ | ಕೊಪನುಂ ತೀರ್ಥಸಂ ! ಜಿತಸಂವರ್ಧಿತತಾತುಂ ಘನಪಿ-ಶಲೋಪಮಂ ತೀರ್ಥಸಂ ! ತತಿಸಂಕ್ಷೇಪಮುನುವಿನಂಕುಲಲಸಪೇಪರಂ ಭೀಕರಾ | ಕೃತಿಘೋರಾಂಚಲೇಪವನದೀಪವುಂ ಪಕ್ಷಿಸಂ | ತತಿಸಲಾ ಪನುನೊ ಕಂಡೆನೆ ೨೦ ಸದೂಪಮಂ ಕೂಪಮಂ ೩, ೧೧, ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ, ತ್ರಿದಶಾಂಗನೆರೆ ಪನ್ನ ಸುದತಿಯರಂ ಇಡಲಿವಾತಾಳನಿವಾ | ಸದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೆರೆ:1 ರ್ದುದು ಕ ಸಲೀವತಾನಿಜರೂಪಂ | ಆಕೂಗತಡಿಯೊಳೆ ಸಸಿ | ಮ್ಯಾಕಾರಸೂಸನ್ನಿಭಂ ಕುಳ್ಳಿರ್ದ'o | ಕೊಕಂಡದೊಳೆ | ರಂತಿರೋರ್ವ ಕುಮಾರಂ! ೧೩ ಆತಕೇಳಿ ದೀರ್ಘವು ! ಜಾತನಿಂಕಚಿತ್ತನಧಿಕಬಲಂ ಸಂ | ಏನಿರ್ದo ನೀತಿಕ | ೪ಾತನ್ನೂರ್ತಿ ನಡೆದಿಲೆ ಮತೊರ್ಬo .... ತವರಿರ್ಬರಂ ಕಂಡಾನಾಬಾವಿಯ ತಡಿಗೆ ಪೋಗಿ, ಮನದಿನೀಂಟುವಂತೆ ತಡಿಯೋ ಮಿಗೆ ನಿಂದು ಕಾನುಂಗಿ ರೂಪವಾ | ರಿqಮಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀರ್ನೋಗೆನ್ನಪಾಯವನಾಂ ವಿಗೆ ಕಂಡದೊಂದು ಬ| ಇರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿದಿರ ನಾಳಿಯನಾರ್ಪಿನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆಲ್ಲನ || ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬವಂ ಪದೆದು ಸ೦ದಿದೆನಾಗಳ೪ಾಧಿನಾಯಕಾ ! ೧೫ ಅಂತು ಸೇಂದಿ ಇರಚರಣಾದ್ಭವಯವನಂ | ರಕಶದಿಂ ಕರ್ಚಿ ಮಿಕ್ಕ ಶೀತಾಂಬವನ್ಯಾ | - ೧ಳ