ಪುಟ:ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ವಚನಸಂಪುಟ - ೨.pdf/೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಬಿನ್ನಹ ರಾಣಿ

ಸತೀಶ್

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ , ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ

ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವ

ಅಪೂರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ; ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಆಸ್ತಿಯೆನಿಸಿದೆ . ಪಂಡಿತರ

ಮಾರ್ಗಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಈ ೧೨ನೆಯ

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ

ಬಸವಾದಿ

ವಚನವಾಯ ನಮ್ಮ

ಕಲಚುರಿಗಳ

ದೇಶೀಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು

ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ

ಶರಣರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ

ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯರದು ಆತ್ಮ

ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಿತ

ಸಿದ್ದಾಂತ, ಶರಣರು ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕಲ್ಯಾಣದ ಜೊತೆ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣವೂ

ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸಿತು . ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ , ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿಯೆಂಬ ಸಿದ್ದಾಂತ ೧೨ನೆಯ ಸಿದ್ದಾಂತ

ಶತಮಾನದ

ಇಲ್ಲಿ

-

ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಶೂದ್ರಜೀವ ದೇವನಾಗಲಾರನೆಂಬ

ಸಮಾನತೆ

ಪ್ರಜೆಗೆ

ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದು

ಪುರುಷ- ಸ್ತ್ರೀ ,

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ

ದೇವರಾಗುವ ಅರ್ಹತೆಯಿದೆ;

ಪ್ರಭುವಿನಷ್ಟು ಶರಣರು

ಸಹೋದರರೆಂಬ

- ಶೂದ್ರನಿಗೆ

ವಾದಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರಿಕೆಯೆಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣಬೇಕು ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಮಾಜದ

ತತ್ವ

ಪ್ರಭು- ಪ್ರಜೆ,

ಭೇದಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ

ಇದರ

ಸಮಾಜವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು , ಎಲ್ಲರೂ

ಮುಖ್ಯ

ಅರ್ಥ ಪಡೆಯಿತು.

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಿತು. ಈಗ, ಶೂದ್ರನಿಗೂ ಪುರುಷನಷ್ಟು

ಚಳುವಳಿಯ

ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ , ಸಮಾಜ

ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶೂದ್ರರಲ್ಲಿ

ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗ

ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಷ್

ಫಲವಾಗಿ,

ಹೊಸ

ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿತು. ಇದರ

ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಯಕತತ್ವ , ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸೋಹತತ್ವಗಳು

ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು

ಆಕಾರ

ಪಡೆದವು.

ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಆಡಿದ ಶರಣರ

ಮಾತು ವಚನವೆಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿತು. ವರ್ಗಭೇದ, ವರ್ಣಭೇದ, ಲಿಂಗಭೇದವೆನ್ನದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲ

ಜನವರ್ಗದವರ

ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು.

ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ

ಆದರೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಈ

ಸಾವಿರ

ಸಾವಿರ

ಒಮ್ಮೆಲೇ

ನಾಡಿನ ತುಂಬ

ವಚನಗಳು

ತಲೆದೋರಿದ

ಹರಿದು

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ೧೫ - ೧೬ನೆಯ

ಕಲ್ಯಾಣ

ಹಂಚಿಹೋಯಿತು. ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ