ಪುಟ:ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


 ಆಯುರ್ವೇದಸಾರದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

                ಪ್ರಟ
  ವಿಷಯ

111. ಮರ್ಮವೆಧ ಫಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಗಳು ೪೪ 112 ಮೃತಶೋಧನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ೪೪ ಚರಕನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗವಿಭಾಗ ೪೪ 113 ಧಾತುಗಳು ೪೫ 114 ಮಲಗಳು ೪೫ 115 ದೋಷಗಳು ೪೬ 116 ವಾತ-ಪಿತ್ತ-ಕಫಗಳಿಗೂ ಧಾತು - ಮಲ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ೪೬ 117 ಆಹಾರಪಾಕ ಕ್ರಮ ಶಾ ಪ್ರಕಾರ ೪೬ 118 " "ಸು ' ೪೭

1೧೯ ”  ” ಚ "       ೪೮
120 "  " ವಾ "      ೫೦  

12೧ ರಸಾದಿಗಳ ಪಾಕಕಾಲ ೫೩

  (b) ಶರೀರವರ್ಣನ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೀತ್ಯಾ

122 ಚರ್ಮಗಳು ೫೪ 123 ಎಲುಬುಗಳು ೫೪ 124 ವಷಾವಹನ ೫೫ 125 ಶ್ವಾಸಕೋಶ ೫೫ 126 ಹೃದಯ ೫೭ 127 ನಾಡಿ ೫೮ 128. ಅನ್ನನಾಳ ೫೯ 129. ಆಮಾಶಯ ೫೯ 130 ಪ್ಲೀಹ ೬೦ 131 ಪಿತ್ತಕೋಶ (ಯಕೃತ್) ೬೦ 132 ಪಿತ್ತನಾಳ ೬೧ 133 ಅಂತ್ರಗಳು ೬೧ 134 ಗುದ ೬೨ 135 ಮೂತ್ರಾಶಯ ೬೨ 136 ವೃಕ್ಕುಗಳು ೬೩ 137 ಮೂತ್ರನಾಳ ೬೩ 138, ಕಣಿಯ ೬೩ 139, ಕಣ್ಣು ೬೪ 140 ಮೂಗು ೬೫ 141 ಕಿವಿ ೬೫ 142 ಹಲ್ಲುಗಳು ೬೬ 143 ನಾಲಿಗೆ ೬೬ ೧೪೪ ತಾಲು ೬೭ ೧೪೫ ನುಂಗುವಿಕೆ ೬೭

IIIನೇ ಅಧ್ಯಾಯ.

 (a) ಆಯುರ್ವೇದರೀತ್ಯಾ ಪಂಚ
    ಮಹಾಭೂತಗಳು 

1 ಪಂಚಭೂತಗಳ ಹೆಸರು . ೬೮

2 ದ್ರವ್ಯಾಶ್ರಯ ವಿಂಶತಿ ಗುಣಗಳು       ೬೮

3 ದೀಪನ ಪಾಚನಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗುಣಗಳು ೭೦

4 ಪಾರ್ಥಿವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು          ೭೪

5 ಆಪ್ಯದ " ೭೪ ೬ ತೈಜಸದ " ೭೪ 7 ವಾಯವೀಯದ ” ೭೫ 8. ಆಕಾಶೀಯದ ” ೭೫

9 ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬುಗಳು ವಿರೇಚಕ        ೭೫

10 ಅಗ್ನಿ ವಾಯುಗಳು ವಮನ ೭೫ 11 ವಮನ ವಿರೇಚನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ೭೬ 12 ಆಕಾಶ-ಸಂಶಮನ ೭೬ 13 ವಾಯುವು-ಶೋಷಕ ೭೬ 14 ಅಗ್ನಿ-ದೀಪನ ೭೬ 15. ಅನಿಲಾನಲ-ಲೇಖನ ೭೬ 16 ಪೃಥ್ವ್ಯಂಬು-ಬೃಂಹಣ ‌‌‌‌‌‌‌ ೭೬ 17 ದೋಷಗಳ ಕೂಪನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತ

 ಗಳು                ೭೭

18 ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಷ್ಟವೀರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ೭೭ 1೯ ವೀರ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ೭೮ 20 ಅಷ್ಟ ವೀರ್ಯಗಳು ಹ್ಯಾಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯ ೭೮ 21 ದೇಹದ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿ ದ್ರವ್ಯಾಶ್ರಯ ೭೮


  (b) ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೀತ್ಯಾ ಮೂಲ
    ಭೂತಗಳು.
22. ಮೂಲಭೂತಗಳು        ‌‌‌‌‌  ೭೯

23 ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ. ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ೭೯