ಪುಟ:ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ.djvu/೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


 ಆಯುರ್ವೇದಸಾರದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

   ವಿಷಯ          ಪುಟ           ವಿಷಯ      ಪುಟ                           
15. ಔದ್ಭಿದಗಳ ಔಷಧೋಪಯುಕ್ತ ಅಂಗಗಳು    41  ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ   
  ಗಳು           350        ತಡೆ          359
                  42 ವ್ಯಾಯಾಮಾತಪ-ಮಾರುತಗಳ ಉಪ
16. ಯಾವ ಔದ್ಭಿದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ         ಯೋಗ            359
  ಪ್ರಶಸ್ತವೆಂಬದು        350  43 ಬೃಂಹಣ ಯೋಗಗಳು         359
17 ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಕಾಲಾದಿಗಳ ಊಹೆ  351  44 ರೂಕ್ಷಣ ಯೋಗಗಳು         359
18 ಕಾಷ್ಠಗರ್ಭವಾದ ಬೇರುಗಳು    351  45 ರೂಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ರೋಗಗಳು      359
19  ತಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕಾದವು   351         
20. ಪ್ರಶಸ್ತವಲ್ಲದ ಔಷಧಗಳ ಲಕ್ಷಣ  352     46 ಸ್ನೇಹನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು       360
21 ಔಷಧ ಬೆಳೆದ ಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.  352    47 ಸ್ನೇಹನಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರು      360
22  ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ    48 ಸ್ನೇಹಪಾನ ಯಾರಿಗೆ ದೋಷಕರ ಎಂ 
   ಸ್ತಋತು ಮತ್ತು ದೇಶ    352       ಬದು           360
23  ಪ್ರಶಸ್ತ ಔಷಧಲಕ್ಷಣ – ವಿಡಂಗಾದಿ     49 ಸ್ನೇಹಪಾನ ಆರು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಟ  
   ಹಳೇದು ಪ್ರಶಸ್ತ      353      ಯೋಜನ           360
24 ಜಂಗಮಜಾತಿ ಔಷಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹ 353    50 ಸ್ನೇಹೋಪಯೋಗದ ವಿಧಗಳು    361
25  ಔಷಧಗಳ ಜೋಪಾಸನೆ ಕ್ರಮ 353    51 ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸ್ನೇಹಗಳು.    361
26 ವೈದ್ಯನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಅವ      52 ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗ  361
  ಸ್ಧಾಭೇದಗಳು       353     53 ಸ್ನೇಹಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣ     361
27 ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ, ಔಪಸರ್ಗಿಕ,      54 ಸ್ನೇಹಪಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ತಪ್ಪಿದರ
   ಅನ್ಯಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಭೇದಗಳು 354       ದೋಷ          361
28 ರೋಗದಿಂದ ರೋಗ ಹುಟ್ಟುವದರ       55 ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾನಗಳು 362
   ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು     354     56 ಸ್ನೇಹಪಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಅತಿ
29 ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡದ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ          ಯಾದದ್ದರ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅದ
30 ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೃಂಹಣಾದಿ ನಾಲ್ಕು        ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ         362
  ವಿಧ         355      57 ಸ್ನೇಹದ ಔಷಧ ಯೋಗಕಲ್ಪನ   363
31 ಐದು ವಿಧವಾದ ಶೋಧನಗಳು 355      58 ಅಚ್ಚೆಣ್ಣೆಯ ಪಾನ        363

32 ನಿರೂಹದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 356 59 ತುಪ್ಪ ತೈಲಗಳು ಯಾರ್‍ಯರಿಗೆ ಹಿತ 364 33 ಶಮನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 356 60 ಸ್ನೇಹಪಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಚಾರಗಳು 364 34 ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂತರ್ಪಣ, ಅಪತ ರ್ಪಣ ಎಂಬ ಭೇದ 356 61 ಸ್ನೇಹಪಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು 365 35 ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಘನಾದಿ ಆರು

  ವಿಧ        356
36 ಲಂಘನಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 357       62 ಘೃತಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ        365
37 ಲಂಘನಾದಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ದಿಸತಕ್ಕ ದ್ರವ್ಯ      63 ಸ್ಟೇದನಕ್ರಮ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ    365
  ಗುಣಗಳು      357       64 ಸರ್ವಾಂಗ ಸ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅವಯವ ಸ್ವೇದ 365  

38 ಹತ್ತು ವಿಧವಾದ ಲಂಘನ 358 65 ನಸ್ಯ-ವಸ್ತಿ-ಶೋಧನಗಳಿಗೆ ಸ್ವೇದದ ಅಗ365

39 ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನ ಲ      66 ಸ್ವೇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ಅಭ್ಯಂಜನ   366
   ಕ್ಷಣ       358        67 ಸ್ವೇದದ ಪ್ರಯೋಜನ      366

40 ಪಾಚನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನ ಲಕ್ಷಣ358 68 ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರಿಸಿದರ ದೋಷ, ಅದಕ್ಕೆ

                    ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ         367