ಪುಟ:ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ.djvu/೪೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.      ಅ  XVII                   ---314---
         16.       ವಾತಕೋಪೇ ಮುಖಂ ರೂಕ್ಷಂ ಸ್ತಬ್ದಂ ವಕ್ತ್ರಂ ಗತಪ್ರಭಂ |
                 ಪಿತ್ತಕೋಪೇ ಭವೇದ್ರಕ್ತಂ ಪೀತಂ ವಾ ಪರಿತಪ್ತ ಕಂ ||                
    ಮುಖಪರೀಕ್ಷೆ       ಕಫಕೋಪೇ ಗುರು  ಸ್ನಿಗ್ಧಂ  ಭವೇಚ್ಛ್ಹೂನಮಿವಾನನಂ |
                 ತ್ರಿಲಿಂಗಂ ಚ ತ್ರಿದೋಷೇ ಸ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಲಿಂಗಂ ಚ ದ್ವಿದೋಷಕೇ ||                 
                                            (ಚಿ. ಸಾ. ಸಂ 1025 )                                                      
         ವಾತ  ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ್ಗೆ  ಮುಖವು ಒಣಗಿ, ಸ್ತಬ್ದವಾಗಿ  ಮತ್ತು ಪ್ರಭೆಯಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರು              
     ವದು. ಪಿತ್ತಪ್ರಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮುಖವು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ  ಅರಸಿನ  ವರ್ಣವಾಗಿ, ಬೆಂದ ಛಾಯೆ            
     ಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದು.  ಕಫಪ್ರಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮುಖವು  ಗುರುವಾಗಿ, ಸ್ನಿಗ್ಢವಾಗಿ     ಮತ್ತು          
     ಬಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದು     ತ್ರಿದೋಷದಲ್ಲಿ  ಮೂರು  ದೋಷಗಳ  ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ,                
     ದಂದ್ವದೋಷದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ದೋಷಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಇರುವದು.
           17     ರೌದ್ರೇ ರೂಕ್ಷ ಚ ಧೂಮ್ರಾಭೇ ನಯನೇ ಸ್ತಬ್ಧಚಂಚಲೇ |
                 ತಧಾಭ್ಯಂತರಕೃಷ್ಣಾಭೇ ಭವತೋ ವಾತರೋಗಿಣಃ ||                            
                ಪಿತ್ತರೋಗೇ ತು ಪೀತ್ತಾಭೇ ನೀಲೇ ವಾ ರಕ್ತವರ್ಣಕ |                        
                ಸಂತಪ್ತೇ ಭವತೋ ದೀಪಂ ಸಹೇತೇ ನಾವಲೋಕಿತುಂ ||                    
                ಜ್ಯೋತಿರ್ಹೀನೇ ಚ ಶುಕ್ಲಾಭೇ ಜಲಪೂರ್ಣೇ ಸಗೌರವೇ |
                ಮಂದಾವಲೋಕನೇ ನೇತ್ರೇ ಭವತಃ ಕಫಕೋಪತಃ ||
                ತಂದ್ರಾಮೋಹಾಕುಲೇ ಶ್ಯಾಮೇ ನಿರ್ಭುಗ್ನೇ ರೂಕ್ಷರೌದ್ರಕೇ |                     
   ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ      ರಕ್ತವರ್ಣೇ ಚ ಭವತೋ ನೇತ್ರೇ ದೋಷತ್ರಯೋದಯೇ ||
                ದೋಷತ್ರಯೇ ಭವೇಚ್ಚಿ ಹ್ನಂ ನೇತ್ರಯೋಸ್ತು ತ್ರಿದೋಷಜಂ |                         
                ದೋಷದ್ವಯಪ್ರಕೂಪೇ ತು ಭವೇದ್ದೋಷದ್ವ ಯೋದ್ಭವಂ ||                     
                ಏಕದೃಷ್ಟಿ ಯದಾ ನೇತ್ರೇ ಸ್ವಾಧೀನೇ ನ ಚ ರೋಗಿಣಃ |                           
                ಉನ್ಮೀಲಿತೇ ಚ ಭವತಃ ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಿಮೀಲಿತೇ ||
                ಸತತೋನ್ಮೀಲಿತೇ ನೇತ್ರೇ ಯದ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ನಿಮೀಲಿತೇ |                      
                ವಿಲುಪ್ತ ಕೃಷ್ಣ ತಾರೇ ಚ ಭ್ರಮದ್ದೂಮ್ರೋಗ್ರತಾರಕೇ ||                           
                ಬಹುವರ್ಣೇ ಚ ಭವತೋ ವಿಕೃತಾನೇಕಚೇಷ್ಟಿತೇ |                           
                ನೇತ್ರೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಕಧಯತೋ ರೋಗಿಣೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||                           
                ಸೌಮ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸನ್ನಾಭೇ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ದೇ ಮನೋರಮೇ |                               
                ನೇತ್ರ ಕಧಯತಃ ಶೀಘ್ರಂ ರೋಗಶಾಂತಿಂ ಚ ರೋಗಿಣಃ ||                          
                                            (ಚಿ. ಸಾ. ಸಂ. 1024-25 )  
           ವಾತರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ರೌದ್ರವಾಗಿಯೂ, ರೂಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪಾ                       
       ಗಿಯೂ, ಹೊರಗೆ ಹೊಗೆಯ ವರ್ಣವಾಗಿಯೂ, ಸ್ತಬ್ದವಾಗಿಯೂ, ಚಂಚಲವಾಗಿಯೂ                    
       ಇರುವವು.ಪಿತ್ತರೋಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಸಿನ, ನೀಲ ಅಧವಾ ಕೆಂಪು ವರ್ಣವುಳ್ಳವಾಗಿ