ಪುಟ:ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪುಟ ೨.djvu/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಂದ್ರಜಿತ್ಸಂಹಾರ 147 ಕೆಲವು ಹುಲಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೀರಿ ಕೆಡಹಿದುವು. ಸಿಂಹಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಕೋರೆದಾಡೆಗಳಿಂದ ತಿವಿದು ಮಲಗಿಸಿದುವು. ಹಾವುಗಳಾಗಿ ಬಂದು ವಿವಿಧ ವಿಷಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟುರುಳಿಸಿದುವು ಆ ಘೋರ ಸಂಹಾರಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಬಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೆಸೆಗೆಟ್ರೋಡುತ್ತಿರುವ ಕಪಿಬ ಲಾಂಬುಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಲನು-ಎಲೆ ಕಪಿನಾಯಕರೇ ! ಅಂಜಬೇಡಿರಿ. ಎಂ ದಾದರೂ ವಿನಾಶವಾಗಿಹೋಗುವ ಈ ಜಡದೇಹಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುಕೃತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗುವದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಮಯವು. ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಲು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಕಪೀಶ್ವರರೂ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಗಿ೦ತರುಗಳ ತಂಡದಿಂದ ಹಗೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. : ಮತ್ತೆ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮನಾದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಕಪಿಕಟಕವ ಕವಿಸಿದ ಗಿರಿತರು ಜಾ ಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳಹೊಯ್ತು ಮಾಯೆಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಟಗರಾಗಿ ಬಂ ದು ಕೆಲವರನ್ನು ತಾಗಿದನು. ಕಾರ್ಬೊಗೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಕವಿದು ಕೆಲರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಹರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಯಡಗಿಸಿದನು. ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೆಲರನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿದನು. ಕಾಲಭೈರವನಾಗಿ ಬಂದು ಕೆಲರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆದೆಗೆಡಹಿದನು. ಬಿಟ್ಟವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಿ ಕೆಲರನ್ನು ತೀರಿಸಿದನು. ಮಹಾವಿಷಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೆಲರನ್ನು ಹೊಯ್ತು ಬೇಯಿಸಿದನು. ಸಿಡಿಲಾಗಿ ಬಂ ದೆರಗಿ ಕೆಲರನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದನು. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಬಂದುರುಬಿದನು. ಭೇರುಂಡನಾಗಿ ತುಂಡಿಸಿದನು. ಕಾಡಾನೆಯಾಗಿ ಸೀಳಿದನು. ರಕ್ಕಸಗುವರನ ಕಾಳ್ತವನ್ನು ಬಣ್ಣಿ ಸುವವರಾರು ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧಾಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರಲು ಆ ಮಾಯಾಸಮರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ರವಿತನುಜನ ಒಡು ಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಡೆದುಹೋಗಿ ರಾಮನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವು. ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದೇನು ಫಲ ? ದ್ವಿತೀಯಸಂಹಾರರುದ್ರನಂತಿರುವ ರಾವಣಿಯು ಹೊರಟು ಬಂದು ರಾಮನೆದುರಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿನ್ನದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸಮನೆಯ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ಮಳೆಗಳನ್ನು ಕರೆವಂತೆ ಕರೆದನು. ತತ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮನೂ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಝೇಂಕರಿಸಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನು ಕವಿಸಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷ ಸವೀರರನ್ನು ಕೊಂದು ಮಲಗಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರಜಿತು-ಈ ರಾಮನು ಸತ್ಯಯುದ್ದ ದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಪಟಯುದ್ದ ವನ್ನು ಮಾಡಲುಜ್ಜುಗಿಸಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತ ರಥವನ್ನೇರಿ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಸರೋಜಸಂಭವಲಬ್ದ ವಾದ ಕಾರ್ಮುಕವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆದೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಜೇವಡೆಯಲು ಕಪಿಗಳ ತಂಡವು ಬೆದರಿ ನೆಗೆದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆಗ ಕೆಲಕಪಿವೀರರು ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಒದೆದಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಮೈಮರೆತುವು. ಕೆಲವು ಬಾಲಗಳನ್ನು ಮುದುರಿ ಕೊಂಡು ಎದ್ದೂಡಿದುವು. ಕೆಲವು ಮೊಗಮಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ಮೆಲ್ಲನೆ