ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


xii ವಿಶ್ವರ) ೧೧ ನೆಯ ಸಂಧಿ 178 180 2) 181 4 | & : ೨) 186 _9) ಸಹದೇವನ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಶೇಷ ಕುಪಿತರಾದ ಅರಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿಪಾಲನ ವಚನ 179 ಧರ್ಮರಾಯನು ಭೀಷರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಆಲೋಚಿಸುವಿಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮರ ಅಭಯದಾನ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಿಶುಪಾಲನ ನಿಂದೆ 182 ಶಿಶುಪಾಲನು ಮಾಡಿದ ಕ ಸ ನಿಂದ ಭೀಮನ ಕೋಪ 184 ಶಿಶುಪಾಲನ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾದವರ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹ 185 ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಯಾದವರ ಉಪಶಮನ ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೊದೊ ... ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನ ಪ್ರಯತ್ನ .... ಭೀಷ್ಮರು ಶಿಶುಪಾಲನ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭೀಮನನ್ನು ತಡೆದುದು 187 ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಿದ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲನು ಭೀಷ್ಮ ರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಿಕೆ 168 ಭೀಷರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವರಾಜರ ಕೋಪ ಕ ಪ್ರತ ರ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಭೀಮ , ಸಾಏಸುವಿಕೆ 'M + ಶಿಶುಪಾಲನ ದುರುಕ್ತಿಗಳು ... •••• ಆಗ ಯಾದವರ ಯುದ್ದ 194 •••• ಕೃಷ್ಣನು ಅಭಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ನಾರದಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣವಾಕ್ಯ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನ ವಾಕ್ಯ ದುರ್ಯೊಧನಾದಿಗಳ ಉಪೇಕ್ಷೆ.... ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೋಪ ಕರ ಶಿಶುಪಾಲರ ಯುದ್ಧ ..... ಆಗ ನಾನಾವಿಧ ಉತ್ಪಾತಗಳು.. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯನು ಉತ್ಪಾತಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ 198 ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಂಹಾರ 199 192 9) 193 195 9 ...... ....... : : : : : : : : : : : : : :

: ...

೪ © ೨)