ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


xiv ಪುಟ

 :

೨) .... 224 2) ವಿಷಯ ಅವರನ್ನು ಜಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸರ್ವಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸುವೆ ನಂದು ಶಕುನಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ... ಇದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಗೆ ಹೇಳೆಂದು ಶಕುನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀನೇ ಹೇಳಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ಉತ್ತರ.... ಶಕುನಿಯು ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ ಶಕುನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕರೆಸುವಿಕೆ ದುಃಖಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಂದೆಯ ಪಾಂಡವರ ವೈಭವವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು 220 ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೇಳುವಿಕ 223 ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಧವೆಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ದುರ್ಬದ್ದಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಚಿಂತೆ 225 ಇದು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶ 226 ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನನ್ನು ಕುರಿತು ದುರ್ಯೋಧನನ ನಿಷ್ಟುರವಾಕ್ಯಗಳು ... ಧೃತರಾತ್ಮ ನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಿಕೆ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವಿಕೆ ಧ ತರಾತ್ಮ ನ ಮಗನನ್ನು ಕರಸುವಿಕೆ. •••• _2) ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯಾವರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸುವುದೆಂದು - ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ... ದೂತದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಶಕುನಿಯ ಉತ್ತರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವನೆಂದು ತಂದೆಯ ಹೇಳು ವಿಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿದುರನು ಬೇಡವೆಂದು ವಗನು ಹೇಳಿದುದು ..... ವಿದುರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಭಿಮತಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಂದೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಕರೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕೆಂದು ಮಗನ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರ ಯೋಚನೆ .... ಕೌರವರನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿ ಪಾಂಡವರನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿ ಯೆಂದು ರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ .... ಆಗ ಸಭಾನಿರ್ವಾಹೋದ್ಯೋಗ ಅಸ •••• སྨེཧཱུཾ་བཉྩི་-ཨཱི བ ང ཨཱུ ༢ ••••