ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪುಟ

: : : : :

... : : ... : ... ಜಿಲ್ಲ 235 •••• ... : ವಿಷಯ ವಿದುರನಿಗೆ ದೈತಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ... 233 ವಿದುರನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ 234 ವಿದುರನಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಮಾಧಾನೋಕ್ತಿ... ದೂತವು ಕುಲನಾಶಕವೆಂದು ವಿದುರನ ವಚನ ಆಗ ಸಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ವಿದುರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ವಿದುರನು ಪಾಂಡವರ ಬಳಿ ಬರುವಿಕೆ ಆಗ ಓದುರನನ್ನು ಮಾನಿಸಿ ಸರ್ವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳಿದುದು .... 236 ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಖರಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾ ಗಿದೆ ಯೆಂದು ಹೇಳುವಿಕೆ ಆಗ ಬರುವೆವಂದ) ಧರ್ಮಸುತನ ಉತ್ತರ ... ದೂತದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುವ - ರ್ತಿಸು ಎಂದು ವಿದುರನ ವಾಕ್ಯ .... ಆರ್ಯನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವೆವೆಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಉತ್ತರ .... ... 239 ೧೪ ನೆಯ ಸಂಧಿ - ಪಾಂಡವರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದುದು ಆಗ ಅಪಶಕುನಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸೆಂದು ವಿವರ ನುಡಿಗಳು 249 ಧರ್ಮರಾಯನು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ..... ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಆದರ 243 ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಸಂತೊಪ್ಪ 245 ಗುಸ್ಸಪ್ನ ದರ್ಶನ ..... ಆಗ ದೌಮ್ಯರ ಅಭಯೋಕ್ತಿ .... ಕೃಷ್ಣ ಸಹಾಯನಾಗಿರಲು ಚಿಂತೆ ಬೇಡೆಂದು ಭೌಮ್ಯರ ವಾಕ್ಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಬರುವಿಕೆ ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನ ಆದರ .... .... ಶಕುನಿಮೊದಲಾದವರು ದೂತಪುಯತ್ನ ಮಾಡಿದುದು ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದುದು .... 2411 ••••

: ... , ... : : ... : ...

2

:

> ,