ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೨೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


193 ಬ ಇs ಸಂಧಿ ೧೧] ಶಿಶುಪಾಲವಧಪರ್ವ ಬಂಡುಗಳು ನೀವೀಜನಾರ್ದನ ನೊರೆಗೆ ಬಹಿರೇ ಪ್ರತಿಯೆನಿಸಿ ನರ ಹರಿಗೆ ಸರಿಯೇ ಹೋಗಿ ಯೆಂದನು ಭೂಪರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ || ೫೩ ಅಣಕಿಸುವರೆನ್ನೊಡನೆ ಹಿರಿಯರು ಬೃಣವ ತೆಗೆಯಲಿ ಯಾಮುರಾರಿಯ ಕೆಣಕಲಾದರೆ ಕರೆದು ತೋಯಿ ವೃಥಾಭಿಮಾನದಲಿ | ಹಣುಗಿ ಬಾಯ್ಡಿದೇನಹುದು ಕೈ ಗುಣವ ತೋರಿರಿ ಸಾವಿರೊಳಗೆ ಮಣಿವನೇ ವಿಹಗೇಂದ್ರನೆಂದನು ಭೂಪರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ॥ ೫೪ ಶಿಶುಪಾಲನ ದುರುಕ್ತಿಗಳು, ತಿವ ಶಿವಾ ಮುದಿಗೊಗೆ ಮೆಚ ದು | ರವಿಯ ನೆಲವೋ ಭೀಷ್ಮ ನಿಲು ಮಾ ಧವನ ಮರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೆ ಜೋಡಿಸುವೆನು ಮಹಾನಲನ | ಯುವತಿಯರು ಹಾರುವರು ಹುಲುಸಾಂ ಡವರು ಪತಿಕರಿಸಿದರೆ ನೀನಿಂ ದೆವಗೆ ಮಾನನೆ ಕೃಪ ಸಿಂಹಾಸನವನಿತೆಯೆಂದ || મ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೊಳು ದಿವನಿಶಿಖದ | ಮೊನೆಯೊಳರ್ಚಿಸಿ ಬಳಕ ಭೀಷ್ಮನ ಘನಘಟಾನಲಕುಂಡದೊಳೆ ಸ್ಮಾಹಾಸಧಾಹುತಿಯ | ಅನುಕರಿಸಿ ಬಿಕಿನಲಿ ಕುಂತೀ ತನಯರೈವರ ರಕುತಘ್ನತದಲಿ ವಿನುತರೋಪಾಧ್ಯರವ ರಚಿಸುವೆನೆಂದನಾಚೈದ್ಯ || ೫೬ ಎಂದು ಚಾಪವ ತರಿಸಿ ಚಪ್ಪರ ದಿಂದ ಹೊಜವಂಟವನಿಸಾಲಕ ಹೊರವಂಟ, ಚ, 2 ನಿಶಿತ್ಯ ಚ, BHARATA-Von. IV, ಸ ರಿ ಲಿ " ೧೧