ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


XX 330 331

: : : : : : : : : : : : : : :

332 ವಿಷಯ ಪುಟ ಪಾಂಡವರ ಗುಣಕಥನ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೊರಡುವಿಕ... ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಪುನಃ ಕರೆಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಾಧಾನ ... ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವರಾಪ್ಪನ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೊಡೆಂದು ಮಗನು ಕೇಳಿದುದು ಅವರನ್ನು ಪತಿಕಾಮಿಕನಿಂದ ಕರೆಸುವುದು.... ಅದಕ್ಕೆ ಭೀವಾದಿಗಳ ಅನುತಾಪ ದೂತ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಭೀಮನ ಆಕ್ಷೇಪವಾಕ್ಯ .... 333 ಸಮಾಧಾನದ ನುಡಿಗಳು .... ಆಗ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ .... 334 ಪಾಂಡವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು .... 335 ಪುರಪ್ರವೇಶ | 336 ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕ್ಷೇಮಾಲಿಂಗನಾದಿಗಳು ಮ ದುವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಡ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಿಯನು "ಹುಟ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ದೂತವನ್ನೊಪ್ಪಿದುದು .... ಪಣನಿರ್ಣಯ ಜಾಜಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಯನು ಸೋತದ್ದು 340 ದೌ ಪದಿಯು ಧರ್ಮರಾಜಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ 341 ಭೀಮೋಕ್ತಿ 342 ವನವಾಸಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಯಾಣ .... 343 ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ .... 344 ಅಭಿಮನ್ಯುಮೊದಲದವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ದರ್ಶನ... 345 ಸಮಸ್ಯತ್ಯರ್ಯ ವನ್ನು ಕೌರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದುದು _2) ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನು ಪಾಂಡವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿದುರನಿಂದ ಕೇಳಿದುದು ... 347

  • : : ... : ... ... ... : ......: : #: ...: : ...

••••

: : : : :

••••