ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


10 ಮಹಾಭಾರತ (ಸಭಾಪರ್ವ ಖ್ಯಾತರೇ ಸತ್ಪುರುಷರಧಿಕ ದೂತಕೇಳಿಗಳಿಲ್ಲವೇ ಮೃಗ ಯಾತಿರೇಕವಸನ ಕೀದೇ ರಾಯ ನಿನಗೆಂದ | ೩೧ ಪರರು ಮಾಡಿದ ಸದ್ದು ಣಂಗಳ ಮಖೆ ಯಲೇ ಸವರವಗುಣಂಗಳ ಮಣಿದು ಕಳವಾಮಾನರಿಗೆ ನೀ ಮಾಡಿದವಗುಣವ | ಮಣಿಯದಿರು ನೀ ಮಾಡಿದುಚಿತವ ಮಗದು ಕಳವಾಚಾರವಿದು ' ಸ. ತುರುಪಂಭಿಮತ ನಿನ್ನ ಮತವೇನೆಂದನಾಮುನಿಪ | ೩೦ ಆಗುಣದೊಳುಪಾಯನಾ ಜೋ Yಹುದೆ ಮನ ರಾಜಧರ್ಮದ ಮೂ ಮವರ್ಗದೊಳಚ ರುಂಟೇ ನಯವಿಧಾನದಲಿ | ಮೂಲಶಕ್ತಿಗಳೊಳಗೆ ಮನ ಬೇ ಊರಿಹುದೆ ಸಪ್ತಾಂಗದಲಿ ಮೈ ದೋಸ್ಯೆ, ಭೂಪಾಲ ಚಿತ್ಸೆಂದನಾಮುನಿಪ 2 || ೩೩ ಗಸಣೆಯಿಲ್ಗೆಲೆ ಸಿನಗೆ ಸಸ್ತ್ರ ವ್ಯಸನದಲಿ ನಿನ್ನ ನುಜತನುಜರ ಮುಸುತಧರ್ಮದಲಿರದಲೇ ವೈದಿಕವಿಧಾನದಲಿ | ಸಸಿನವೇ ನಿನ್ನ ಒಖಿತಮಿಳರಿಗೆ ಹಿಸುಣರಿಗೆ ವಂಚಕರಿ 3 ಗಜ್ಜರಿ ಗುಸು ಬೆಲೆ ನಿನ್ನಂತರಂಗವನೆಂದನಾಮುನಿಪ ॥ ೩೪ ಹುರುಡಿಗರನೇಕಾಂತದೊಳಗಾ ದರಿಸುವರು ಭೇದಕರ ಬುದ್ದಿಗೆ ತರಹುಗೊಡುವರು ಕುಟರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಹೀನರಿಗೆ || | ಕಳೆವಿಯಸಾರವಿದ್ದು ಕ ಜ, 2 ಬೇಸರೆಯಲೇ ಭೂಪಾಲ ನೀನೆಂದ ಚ, ಠ, 3 ಹಸಿಕರಿಗೆ ರುಬುಕ ಚ. ಎ೦) -