ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಕೃಷ್ಣಜರಾಸಂಧರ ಸಂವಾದ, ಬೈದು ಫಲವೇನಮಗೆ ಮೇಳದ ಮೈದುನರು ನೀವಲ್ಲಲೇ ದು ವೈದೆ ನೂಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮೊಡನೆ || ಕೈದು ಬೇಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ ಕೊಡಿಸುವೆ ನೈದೆ ನೀವನುವಾಗಿ 1 ನಿಮೋಡ ಮಗಧವತಿ ನಗುತ ? || ಸುವೆ ೫ ಎಲವೋ ಬಾಹಿರ ಮಗಧ ಹಲಧರ ನುಡಿಯೆ ಪಾಂಡವನೃಪರು ಸರಿಯಂ ತಳವು ನಿನಗೊಬ್ಬಂಗೆ ಸೇಡುವುದೇ ಮಹಾದೇವ | ಅತವು ತಪ್ಪದು ನುಡಿಯೊಳಲ್ಪವ ಬಳಸಲೇತಕೆ ವೀರನಹ ತಿ ನ ಮ್ಮೊಳಗೆ ಮೂವರೊಬ್ಬನನು ವರಿಸೆಂದನಸುರಾರಿ | F& ಅಕಟ ನಮಗೀಸಮರವಾವ ಕೃಕವೆ ನಮಗಖ್ಯಾತಿ ಯಲ್ಲಿದು ಸಕಲಜನವಖಿದಿರೆ ಯೆನುತ ನೋಡಿದನು ತನ್ನ ವರ | ಪ್ರಕಟವೆ ನಿಮ್ರಳುತನ ಯದು ನಿಕಕಾವಂಜವೆವು ರಣನಾ ಟಕಪಲಾಯನಪಂಡಿತರು ನೀವೆಂದನಾಮಗಧ || ನಾರ್ಥ ನೀ ಮಗುವೆಮ್ಮೊಡನೆ ರಣ ದಥಿಯಾದೆಡೆ ಭೀಮಸೇನ ಸ ಮರ್ಥನವನೀತಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆನು ಕಳನ ಕಾಳಗವ || 2 2 ಬಲರಾಮನುಚಿದಾನಂದನಾಮಗಧ, ಚ,

ವಾಳಾಗಿ, ಚ, 3 ವಿವೇಕಿದ್ಯೆ, ಕ ೩,