ಪುಟ:ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಂ.pdf/೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


i 2æà £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀzÉÃaÁ£ÀÄaÀÄ vÀaÀÄ ¥Àà 2æëdAiÀÄ PÀÈvÀ PÀ«gÁdaÀi ÁUÀðA

̧ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ JA.«. 1ÃvÁgÁaÀÄAiÀÄå

PÀ£ÀßqÀ aÀÄ vÀÄ Û ̧ÀA ̧ÀÌøw E ̄ÁSÉ PÀ£ÀßqÀ ̈sÀaÀ£À, eÉ.1.gÀ ̧ÉÛ ̈ÉAUÀ1⁄4ÀÆ gÀÄ - 560 002