ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ch 45 ತfಕೆ. ಏ ನ ೦ ... . ಇrಣಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ... " ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೇಳ ಭದಲ್ಲಿ "ಗ೨ಗೆಯಿಂದ ಈ ಲೇಖನವನ - “, ನಿರ್ಫಳ್ಳಿ ಪಿ. * 43 ಸಿಂಪಿ ಪy ( ರ್4 ಮ: ಸಹಜರ್ವೆಸ - 2 ವ ಸಂ. ವಿ ಇವಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವನtvಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿ : ೪. ಐಬವತಿ ಭಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಜವಲಗಿಯೊ ಆಗಸದ ೨೫ ಇಗ - ೪ ೪ಏಳರಿಮವ ನಿಜಶಿವಶಪ್ಪ. ಜ, ಸಃ, ಭದಿನ ಸಭಾಸದರು ಚಕಜಕ ಈ ಚಿಕಣಿವನ * ( ಭಜೈಪರಿಜಮ್ಮ ಸಂವಾದ, ಮಧುರವಣಿ ! ಮೈಸಣ.. I don ಈ uy 5. -kಲ್ಲಿ > . . # ೩ಣಿಯದೆ? - 1:

  •  : # # # # #

ರ್೩ಸತಿ, (indivjually; inuividually). బంధం Jದೆ. Y, * ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ೬ ಪಂಡಿತ * ಪ್ರಸಿದ್ಧರಿದಬಲತಿ ಮುಂದರಿಸಿಲಾಗುತ್ತವೆ ಮಂದಗಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತ ನಿಂಬಧನೆ ನಿಬಂಧನ ದಾದುದ್ದರಿಂದ ವಾದುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಯು, ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಹವನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಟ. ಊಪಸಂಷು ಉಪಸಲM. ವೃಕ್ಷ ಸಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಟ್ಟರು,