ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು 4 -- ಸೂಚನೆಗಳು. - + 9. F ಬೆಂ"* ೧ರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿತವಾಗಿ ರವ * (ರ್9ಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಶನವಮ ಪ್ರಭುತಃ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನಿಟಂ ಧವೆಗಳ ಕೆ೦ಕುಂವ ಣೆಗಳನ್ನು ಟೀg +ರಿಸಿ ಇಟ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ೪ಸೂಚಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವೆಸೂರು * ಕಾವಂಒರಿಸಂ ಗಿಹ "ದ ಗ್ರಂಭಮಾಲೆಯ ೨ನೆಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಇಳೆದ ೧೯೧೬ನೇ ಇಸಏ ಏ..! ತಿಂಗ' ಚ :ರಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯವು ಸದಸ್ಯರೂ 23 : ಇಲ್ಲಿನ Serಳ JA ೬ ದ ಅ• rಡಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಳಿಸುವ ಸcಬಾ ಎಳೆ ೧೬ ವಾದ ಆದರ ದೆಸೆಯಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ; ಆದರೆಳಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಷ್ಟೋ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳR ಇತರ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಳದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಪರಿ ವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆ.ರಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆಣಡನೆ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೊದಲನೆ ಸಿರ್ಸಿ, ೧೯೧೬) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ : ರುವ ಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿ?ಣ ಸ್ಟುರಡಿ ಬಣದ ಬಳಿಕ ಪು 7, 7, 9- 2 1 ಅಚಾದ ಈಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುವ # *, ಪ.ಘ-- Tಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂದಕಗಳ ಇತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ . ಇದು ಭ್ರವೋ ಅದು ಆವೆರಡನ್ನೂ ಜತೆ ಖೆ, ಟುಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಹೀಗಾದುದರಿಂದ ವ.ನಿಂಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹ: ಪ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ೧೧ ಗ ೧.