ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

+ 7 n - ' . "

4 - - _

2 5 + ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರff rವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಕ ವಲ ವಾಗಿ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವು ನಿರಥ ಕವಿ ತೆಂದು ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನವುಂಟಾಗೆ ತಥಾಪಿ, ಇಷ್ಟರಿಂದಲೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಪrಳೆ :ಗ ಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗಲಿ, ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆ. ಈ ಸೂಳಗೆ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾ ಕಿ ಕೀದಿ:ತಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಪತಿ ಢ- ಶಿನೆಲವೆ?ರಿದಂತಾ ಗಲಿ” ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ವ. 3: ಸಂತನೆಗಳ ಕೃಷಿ ಕೆಲವು ಉಳಿದಿವೆ ; ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸAವ ಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ದಿವೆ. ಸಾದುದಕ್ಕೆ, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ "ರಿ"ನ ಓಲೆ - 2 * ಆದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೆಸ್ ಇತನೆ ನ ನನಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿರುವರು. ಹೀಗಾದ ದರಿಂದ, ಇವನ್ನೆ ಕೆ ಖುಸಿ ಪ್ರನ ಪ್ರ ಕರಸವಾಗಿ, ಈಸು ಆದಷ್ಟು ಕರೆದಾಗಿದೆ., 4 ಚ 75 :ಕಿಸಿ ಭಾವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸದಸ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿರುವೆನು. ರ್ಪಸವ ಉತ್ತರಾಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೆಣರಾದ ಸವ: 3 ಕ ಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಳವನ್ನು ಶಾಂ ಜಿರಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು, ಆ ದ. " ಮಾಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳ ಯುಕ್ಯಾಯನ್ಸ್‌ಪೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ೦ ತ್ಯದ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ೧೯೧೬ನೇ ಸಂವಕ್ಷರದ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ರ ಗಳೆ ೧೯ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುವೊ?ಳೆ ೨ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ:ತೆ ೩೬ನ.ಕೆಲ ತಡಿಸಿ ಕೆಡವರೆಂದು ನಂಬುವನು. ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ೩ನೆಯ ನಿಬಂ ಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆನು: ೩ನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಒಟ್ಟು ೧೬ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿವೆ, ಆದರೆ (ಪ್ರಥಮ) ಸಮ್ಮೇಳನದ ೨ನೇ ನಿರ್ಣಯರೂಪವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ; : ಕಣಾ೯ಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ, ಸಾ, ಪರಿಷತ್ತಿನ 11 21

1 )