ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

11 41 .

{e} L f Hi. - He ಕ 6 - 5 ಗ . ಇದಕ್ಕೆ * * * * * * * * * *1iCct 11g ( ಸಭೆ 'ಗಳು) ಎಂಬ ವ.ಚ ::ಲಾ?* * , viii.rt 11 :; ಎ:ಬ ಪದ ಇಡುವುದು ಗು -'ಎಗೆ ಸವಾ೯೨೬ - ವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಏ. ಓ ಟಿ - ಸcಫುಳನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ .ಇ ವ ವಿಷಯಗಿ ನ... ವರ್ಷ ಇವಾವ ಕೆಸವೂ ನಶಶಿ, ಎ'ಡನೆ As « ನ ೧೯೧೬ ನೇ ಮೆ" ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ : ನಸಿ * * ಎ.ಎK ಕಿಸಭೆ ಬುದ್ಧಿ “ ಕುರಿತು ತಕ್ಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು - ** *.ಸಿ : ೬3೯ ಮಾಡುವು ದ ಆಗಿ ” ಎಂಟು ಮಂದಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ f೪ ಬಂದು , ಸಭೆ ಯು ವಿರ್ಗಟ್ಟಿತು. ೩! : ಉಪಭೆವವರು ಬನ ನಿ. ಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವರೆ ? ಅದು ಇನತ್ನಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ4 ಕ.ರಿಸ ನಿ೨ ಸೆಗಳ ನೈಗಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ ಬೆ' ಕೆಂದು ನನಗೆ ತೋರ.ತ್ತಿದೆ. - (1) ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸರಳ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಧುಗಳೊಳಗೆ ಬೆ: ಬೆಲೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಿ ರವಾ ಆನೇ ಫರ್ನೇf ೬.೦ ಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆವಶ್ಯ *ವಾದ ಗೋc Ce ಅವಕಾಶ ವು ಟಾಗ. ವುದು. (1) ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸುಭಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕು - ದ್ರವ್ಯ-ಲದ ವಿಷಯ. ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರ ವೊರುಗಳವ ಗಿವ.ಇ - ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಇರವ ಸ *. ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹು ತಲನವಾಗಿ : ಛದು, : ಭ ಸಂಘಗಳ ಸದ ಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯಾನು ೧೪ ವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆ "ವ್ಯ ಒT:ಬೇಕ೦ದು ಕರಿಷತ್ತಿನ ವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಈ 2ಥ೨3 ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂಥಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ ಫುಗಳು ಪರಿಷತ್ತಿ ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐ ವ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಕೊಡತಕ್ಕ ದ್ರವ್ಯದ ಮೊಬಲಗು ಅವವುಗಳ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು,

) 1 . ಆmm•remente-wramera

  • I ... 11. Q1 1 1 1

& by ಳ +