ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

3 - 5 K

2 4 1 3 Y ಗಳಿ , ಇತರ ಸಫಳ ತಮ್ಮ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಲಟ್ಟ ನೆಲೆ (.or{4}tate Capiacity) ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸೆ: ತಟ೫Jದು. ಹೀಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿದ .ಅವಳು ಸಿಂಗೆ ಆಯಾ ವರ್ಗದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರುವ ಸಳಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳ ಆಥದು " * (b) ಇ೦ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಪರಿಪನ್ನು ಸೇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಿಬa ಧನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಆtcದಾಗ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ೪ ಸುತ್ತಿರತಕ್ಕದು, ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಾಹಿಸತಕ್ಕದು. (C; ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವದ ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಸರ್ಮುಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾ ದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶನಿವೇ ಸರಿ ಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತfಡು ಅರ್ಹರಾಗಿರತಕ್ಕದು.” ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕವಾ ದ ಏರಾರು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು, ಕೆ. ವಿ. ವ. ಸಂಭದವರಿಗೂ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದರಿಂದ ಗೌರವಪಾನಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೇರೆಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಷತ್ತನ್ನೂ ಇವರ ಆಷವುಳ್ಳ ಸಂವುಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಘ* ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಂ ತಿದೆ, “ ಎಂಗೀಯ ಸkಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾ ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾ. ನಿ, ಮಂಡಲಿ ಸುವರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟಂಬರು ೩ನೇ ದಿನ ಸೇರಿದಾಗ " ಕ. ಸಾ. ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಬಂಗಿಯ ಸಂ. ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ೬ ರೂ. ಚಂದಾ ಕೊಡುವ ಮೆಂಡಿರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂ, ಸಾ. ಪ. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕುದು ” ಎಂಬುದಾಗಿ